Do przepisów międzynarodowych wprowadzono pakiet pięciu nowych międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (MSSF) dotyczących konsolidacji dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 r. Istnieje możliwość wcześniejszego jego zastosowania – pod warunkiem jednak jednoczesnego wdrożenia wszystkich pięciu standardów.

Marcin Samolik, starszy menedżer w Deloitte, twierdzi, że w związku z tym grupy kapitałowe będą miały nowe wymogi informacyjne. Ponieważ nowe standardy wprowadzają duży poziom subiektywizmu przy ocenie, czy inwestycja będzie podlegała konsolidacji, czy nie, jednostka będzie musiała ujawnić istotne założenia i osądy, których dokonała w ocenie, czy ma kontrolę, współkontrolę lub istotny wpływ nad inną jednostką.

– Dotyczy to sytuacji, gdy jednostka ma powyżej 50 proc. praw głosu, a oceniono, że nie ma kontroli – wyjaśnia nasz rozmówca.

Dodaje też, że w sytuacji kiedy wspólne ustalenie umowne jest prowadzone w postaci oddzielnej jednostki, grupa kapitałowa będzie musiała ujawnić założenia i osądy, na bazie których zdecydowała, że wspólne ustalenie umowne jest wspólnym działaniem lub przedsięwzięciem.

Również MSSF 12 wprowadza nowy wymóg ujawniania informacji na temat zaangażowania w niekonsolidowane tzw. strukturyzowane jednostki. Marcin Samolik wyjaśnia, że strukturyzowana jednostka to podmiot, który został tak zaprojektowany, że ustalenia umowne a nie prawa głosu lub podobne prawa przesądzają o tym, kto go kontroluje. Celem MSSF 12 jest też zapewnienie, aby w sprawozdaniach finansowych były ujawnienia, które pomogą ocenić rodzaj zaangażowania w inne jednostki i ryzyka z tym związanego.