Projekt nowego standardu jest odpowiedzią na głosy podmiotów, których podstawową działalnością jest inwestowanie w inne jednostki w celu uzyskiwania korzyści ekonomicznych ze wzrostu ich wartości lub z otrzymywanych dywidend.
Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (International Accounting Standard Bard) czeka do 5 stycznia 2012 r. na opinie dotyczące projektu międzynarodowego standardu sprawozdawczości finansowej ED/2011/4 pt. Jednostki inwestycyjne.
Przemysław Zawadzki, menedżer w dziale audytu Deloitte, wyjaśnia, że projekt proponuje, aby jednostki inwestycyjne ujmowały kontrolowane przez siebie podmioty w wartości godziwej przez wynik zgodnie z MSSF 9 - Instrumenty finansowe. Oznacza to wprowadzenie wyjątku od obowiązujących zasad konsolidacji w stosunku do tych jednostek. Natomiast jednostka dominująca nad jednostką inwestycyjną w dalszym ciągu konsolidowałaby wszystkie kontrolowane przez siebie inwestycje, w tym także kontrolowane za pośrednictwem tej jednostki inwestycyjnej, chyba że sama jest jednostką inwestycyjną.
– Obecne regulacje MSSF nie przewidują zwolnień z konsolidacji ze względu na charakter kontrolowanych inwestycji – twierdzi nasz rozmówca.
Projekt nowego standardu jest odpowiedzią na głosy podmiotów, których podstawową działalnością jest inwestowanie w inne jednostki w celu uzyskiwania korzyści ekonomicznych ze wzrostu ich wartości lub z otrzymywanych dywidend. Wskazują one na to, że pełna konsolidacja w ich przypadku nie jest metodą najlepiej przedstawiającą sytuację finansową i osiągane wyniki finansowe. Według inwestorów i innych użytkowników sprawozdań finansowych takich podmiotów jak fundusze venture capital czy fundusze powiernicze w takich sytuacjach dużo więcej przydatnych informacji niż konsolidacja dostarcza wycena inwestycji do wartości godziwej.
Przemysław Zawadzki dodaje, że projekt przedstawia listę kryteriów, które musiałyby zostać spełnione, aby można było uznać jednostkę za jednostkę inwestycyjną na potrzeby niekonsolidowania. Zmiany proponowane w projekcie, jeśli zostaną zatwierdzone przez Radę, staną się częścią MSSF 10 – Skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz MSSF 12 – Ujawnienia na temat zaangażowania w inne jednostki.