Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości wydała pięć nowych standardów, które wpłyną na funkcjonowanie grup kapitałowych. Wszystkie obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 r. lub później. Istnieje jednak możliwość wcześniejszego ich zastosowania – pod warunkiem jednoczesnego wdrożenia wszystkich Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) z „pakietu pięciu”.

Marcin Samolik, starszy menedżer w Deloitte, podkreśla, że nowe standardy przede wszystkim wprowadzają jedno kryterium, na podstawie którego będzie dokonywana ocena, czy inwestycja podlega konsolidacji, czy nie. Do tej pory kryterium to było zawarte w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości (MSR 27) i opierało się na kontroli nad polityką finansową i operacyjną inwestycji w celu uzyskiwania korzyści.

Dodatkowo w przypadku jednostek specjalnego przeznaczenia należało analizować korzyści i ryzyka związane z inwestycją zgodnie z wytycznymi Stałego Komitetu ds. Interpretacji (interpretacja SKI 12).

– W MSSF 10 podstawą konsolidacji jest wyłącznie zdolność sprawowania kontroli, jednak rozumiana inaczej niż w MSR 27. MSSF 10 wprowadza duży poziom subiektywizmu przy ocenie, czy inwestycja będzie podlegała konsolidacji czy, nie – twierdzi Marcin Smolik.

Tą zmianą mogą być dotknięte przede wszystkim te grupy kapitałowe, które mają niekonsolidowane inwestycje, w których posiadają nieznacznie poniżej 50 proc. praw głosu. Zgodnie z MSSF 10 może się okazać, że grupa kapitałowa kontroluje takie inwestycje i powinna objąć ją konsolidacją.

Również w przypadku grup kapitałowych, które mają jednostki specjalnego przeznaczenia konkluzja zgodnie z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej 10 co do konieczności objęcia ich konsolidacją może być odmienna w stosunku do dotychczasowej.

Ważne!

Część Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) znana jest pod starszą nazwą Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), które były publikowane między 1973 a 2001 rokiem