Zgodnie z normami dotychczas obowiązującego prawa probierczego z 1993 roku do opłat nieuiszczonych w terminie stosowane były przepisy o zobowiązaniach podatkowych (zawarte w ustawie Ordynacja podatkowa), a ściąganie zaległości odbywało się w trybie egzekucji administracyjnej. Przepisy tej treści nie znalazły się w nowej ustawie z 1 kwietnia 2011 r. – Prawo probiercze (Dz.U. nr 92, poz. 529). Nie oznacza to jednak modyfikacji dotychczasowych zasad dotyczących opłat.

Tomasz Kałduś, dyrektor gabinetu prezesa Głównego Urzędu Miar (GUM), podkreśla, że do opłat, o których mowa w nowym prawie probierczym (art. 36), będą nadal stosowane przepisy Ordynacji podatkowej m.in. w zakresie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę, wygaśnięcia zobowiązań podatkowych (w tym przedawnienia), ulg w ich spłacie (np. odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty czy umorzenia w całości lub części tej zaległości). Wynika to z treści art. 2 par. 2 i 3 Ordynacji, które wskazują wyraźnie, że przepisy działu III tej ustawy dotyczącego zobowiązań podatkowych stosuje się również do opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa, do których ustalenia lub określenia uprawnione są inne organy niż podatkowe. Opłaty probiercze spełniają te kryteria. Stanowią dochód budżetu państwa i są nakładane przez prezesa GUM oraz dyrektorów okręgowych urzędów probierczych.

Tomasz Kałduś zapewnia, że nieuiszczone opłaty będą nadal ściągane w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wspomniana ustawa jednoznacznie wskazuje, że egzekucji w tym trybie podlegają m.in. opłaty (w tym także probiercze), do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące zobowiązań podatkowych.