Licencję syndyka przyznaje się na wniosek, złożony nie później niż po upływie 2 lat od dnia złożenia egzaminu.
Zgodnie z przepisami ustawy o biegłych rewidentach przedmiotem działalności podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, oprócz wykonywania czynności rewizji finansowej, może być prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.
Jednak jak podkreśla Joanna Dębek z Ministerstwa Sprawiedliwości, nie ma możliwości uzyskania licencji syndyka przez biegłych rewidentów posiadających uprawnienia do badania sprawozdań finansowych, bez spełnienia warunków określonych w ustawie z 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz.U. nr 123, poz. 850 z późn. zm.), w tym złożenia egzaminu. Prawidłowość tego stanowiska potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 8 listopada 2011 r. (sygn. akt II GSK 1121/10), oddalając skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 23 marca 2010 r. (sygn. akt VI SA/Wa 2046/09) na decyzję ministra sprawiedliwości w przedmiocie odmowy przyznania licencji syndyka.
Naczelny Sąd Administracyjny podzielił w tej kwestii stanowisko prezentowane przez ministra sprawiedliwości oraz WSA w Warszawie. Treść art. 48 ust. 2 pkt 3 ustawy z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach (Dz.U. nr 77, poz. 649 z późn. zm.) wskazuje, że przedmiotem działalności podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, oprócz wykonywania czynności rewizji finansowej, może być prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego. Nie upoważnia to jednak wymienionego podmiotu do uzyskania licencji syndyka bez spełnienia warunków określonych w ustawie o licencji syndyka. Ustawa ta nie wprowadza bowiem wyjątków od konieczności spełnienia przesłanek określonych w art. 3 ust. 1. W szczególności nie zwalnia ze złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz posiadania co najmniej trzyletniego doświadczenia w zarządzaniu majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią.