Od zaświadczenia potwierdzającego zapłatę VAT od zagranicznego samochodu nie trzeba uiszczać opłaty skarbowej. Jest ono bowiem wydawane z urzędu.

Zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym właściciel pojazdu sprowadzonego z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej musi zarejestrować go w kraju. Jednym z dokumentów, który powinien zostać przedstawiony przy rejestracji, jest zaświadczenie o uiszczeniu VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu bądź potwierdzające brak takiego obowiązku.

– Zaświadczenie jest wydawane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego na druku VAT-25 – wyjaśnia Agnieszka Pająk, młodszy konsultant w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy Spółka Doradztwa Podatkowego.

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054) przewiduje dwa rodzaje zaświadczeń. Pierwsze z nich potwierdza uiszczenie podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu, w tym także od nabycia nowego środka transportu. Drugie natomiast potwierdza brak obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przywozu pojazdów nabytych w innym państwie członkowskim, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium Polski.

– Pierwszy rodzaj zaświadczenia jest wydawany z urzędu. Drugi na wniosek podatnika – podpowiada Agnieszka Pająk.

Ekspert dodaje, że to rozgraniczenie jest istotne z punktu widzenia konieczności uiszczenia opłaty skarbowej. Opłacie tej podlega m.in. wydanie zaświadczeń przez organy państwowe na wniosek.

– W rezultacie wydanie zaświadczenia z urzędu, czyli gdy potwierdza się uiszczenie podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu, nie podlega opłacie skarbowej – uspokaja Agnieszka Pająk.

Wydanie zaświadczenia o braku obowiązku uiszczenia podatku, które jest wydawane na wniosek osoby zainteresowanej, podlega opłacie skarbowej w wysokości 160 zł. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia podatnik składa do naczelnika urzędu skarbowego na formularzu VAT-24, w którym wykazuje m.in. dane identyfikujące pojazd, datę pierwszego dopuszczenia pojazdu do użytku, przebieg pojazdu, cenę nabycia pojazdu, dane dotyczące podmiotu dokonującego dostawy pojazdu na rzecz wnioskodawcy.