Orzecznictwo sądów administracyjnych w wielu sprawach jest sprzeczne z interpretacjami indywidualnymi, które wydaje minister finansów, np. w sprawie możliwości skorzystania przez małżonków z ulgi meldunkowej, gdy tylko jeden z nich był zameldowany w mieszkaniu przez wymagany okres 12 miesięcy. Inny przykład. Mimo ugruntowanej linii orzeczniczej WSA i NSA minister do dziś upiera się, że przed 1 stycznia 2011 r. nieodpłatne przekazanie towarów na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem podlega VAT.

Zdaniem ekspertów podatkowych oraz sądów minister powinien w interpretacjach uwzględniać dorobek orzecznictwa w danej sprawie.

Dr Joanna Zawiejska-Rataj, menedżer w dziale doradztwa podatkowego Deloitte w Poznaniu, zwraca uwagę, że przy wydawaniu interpretacji indywidualnej organy podatkowe muszą ocenić stanowisko wnioskodawcy oraz przeanalizować powołane przez niego wyroki sądów. Nie mają jednak obowiązku zajęcia takiego samego stanowiska.

– Jeśli jednak nie uzasadnią, dlaczego stanowisko sądów nie ma zastosowania w danej sprawie, to naruszą zasadę prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych określoną w art. 121 Ordynacji podatkowej – przyznaje Joanna Zawiejska-Rataj.

O obowiązku podania takiego uzasadnienia w interpretacji orzekł ostatnio również WSA we Poznaniu (wyrok z 19 sierpnia 2011 r., sygn. akt I SA/Po 932/10).

– Organy podatkowe w interpretacjach twierdzą, że przytoczone przez podatnika orzecznictwo sądów administracyjnych nie może zostać wykorzystane w jego sprawie – zwraca uwagę Magdalena Mucha-Prymas, menedżer w Grant Thornton Frąckowiak.

Tłumaczą, że interpretacje indywidualne i wyroki wiążą jedynie w indywidualnych sprawach podatników. Istnieją jednak przesłanki przemawiające za tym, że orzecznictwo sądów powinno być uwzględniane. Orzecznictwo, na które powołuje się podatnik, jest jednym z argumentów, do których organ podatkowy powinien się odnieść. Jak dodaje Joanna Zawiejska-Rataj, skoro orzecznictwo sądowe może być przyczyną zmiany interpretacji, to tym bardziej powinno ono być brane pod uwagę już w momencie wydawania tej interpretacji.

Sądy wojewódzkie niejednokrotnie wskazywały na to, że obowiązek taki wynika pośrednio z przepisów (np. wyrok WSA w Krakowie, sygn. akt I SA/Kr 309/11).

– Jeśli wyrok jest nieprawomocny, minister nie weźmie go pod uwagę przy wydawaniu interpretacji. Podobnie postąpi, jeśli powołane przez podatnika orzeczenie będzie się odnosiło do odmiennego stanu faktycznego – stwierdza ekspert Grant Thornton Frąckowiak.

Jeśli podatnik występuje o interpretację w sprawie, w której orzecznictwo jest dla niego korzystne, a minister nie zgadza się z wyrokami, to powinien wezwać ministra do usunięcia naruszenia prawa, a następnie złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.