Uprawnienia prokuratorów w postępowaniach podatkowych i sądowo-administracyjnych są bardzo szerokie. Jak wyjaśnia Mirosław Siwiński, doradca podatkowy z Kancelarii Prawnej Witold Modzelewski, prokurator pełni funkcję organu ochrony prawnej. W efekcie – jak tłumaczy ekspert – przepisy dają mu uprawnienia do wzięcia udziału w każdym toczącym się postępowaniu, a także wniesienia skargi, skargi kasacyjnej, zażalenia oraz skargi o wznowienie postępowania, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praworządności lub praw człowieka i obywatela.

O włączeniu się do sprawy lub złożeniu skargi do sądu decyduje prokurator. Wcześniej musi zbadać, czy w sprawie, do której chce się włączyć, nie doszło do naruszenia prawa. Przykładowo, prokuratorzy składają skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych na decyzje samorządowych kolegiów odwoławczych w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości garaży (np. wyroki WSA w: Warszawie, sygn. akt III SA/Wa 214/11, Łodzi, sygn. akt I SA/Łd 639/11 i Gliwicach, sygn. akt I SA/Gl 109/11).

Mirosław Siwiński stwierdza, że prokuratorom przysługują prawa strony, przy czym mają oni aż 6 miesięcy na wniesienie skargi (podatnik ma zaledwie 30 dni). Postępowanie przed sądem toczy się z udziałem prokuratora, jeżeli wniesie skargę albo zgłosi swój udział w postępowaniu przed sądem. Z reguły tej wynika, że prokurator może włączyć się do sprawy przed sądem na każdym etapie (w tym przy drzwiach zamkniętych), nie tylko wnosząc środki zaskarżenia.

544 skargi na decyzje organów podatkowych wnieśli prokuratorzy do WSA w 2010 r.