Podatnik, który złoży korektę deklaracji i jednocześnie wpłaci zaległość podatkową, nie musi do poprawionego formularza dołączać czynnego żalu.
Korekta deklaracji wraz z zapłatą uszczuplonej należności i czynny żal to dwie odrębne instytucje w prawie karnym skarbowym, jednak mające taki sam skutek. Jakub Rychlik, doradca podatkowy, tłumaczy nam, że są one samoistne, a w stosunku do siebie odrębne.
– Korekta deklaracji odnosi się do tych czynów zabronionych, które polegają na uszczupleniu zobowiązań podatkowych bądź na narażeniu fiskusa na nienależny zwrot. Czynny żal ma zastosowanie do pozostałych przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych – stwierdza Jakub Rychlik.
Nasz rozmówca wskazuje, że podatnicy, którzy zaniżyli wysokość zobowiązania bądź zawyżyli nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu w złożonej deklaracji popełniają przestępstwa bądź wykroczenia skarbowe w zależności od wysokości zaniżonej bądź zawyżonej kwoty.
– Jeżeli złożą skuteczną korektę wraz z uzasadnieniem oraz niezwłocznie lub w wyznaczonym terminie zapłacą uszczuploną bądź narażoną na uszczuplenie należność (zaległość podatkową wraz z odsetkami), nie będą ponosili odpowiedzialności karnej skarbowej – opisuje Jakub Rychlik.
Wyjaśnia też, że taki sam skutek ma złożenie zawiadomienia organowi powołanemu do ścigania przez sprawcę czynu zabronionego o popełnionym przestępstwie skarbowym bądź wykroczeniu skarbowym potocznie nazywane czynnym żalem. W zawiadomieniu powinny znaleźć się istotne okoliczności popełnienia czynu, czyli sposób, czas, miejsce jego popełnienia.
W przypadku złożenia korekty deklaracji i wpłacenia zaległości wraz z odsetkami nie jest konieczne spełnianie dodatkowych warunków powodujących wyłączenie odpowiedzialności karnej. A zatem nie trzeba składać czynnego żalu.