Osoba, która posiada towar, urządzenie lub środek transportu zabezpieczony plombą, musi zawiadomić służby celne o uszkodzeniu urzędowego zamknięcia.

Służba celna zakłada na kontrolowane obiekty plomby ołowiane, pieczęcie lub stemple. Są one zakładane w taki sposób, aby każda próba ich naruszenia lub usunięcia pozostawiała widoczne ślady. Gdy celnicy zauważą, że plomby zostały uszkodzone, nałożą na osobę odpowiedzialną karę grzywny.

Zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz.U. nr 168, poz. 1323 z późn. zm.) zamknięcia urzędowe mogą zostać usunięte lub zniszczone wyłącznie przez organ Służby Celnej lub za jego zgodą.

– Inne osoby mogą zdjąć plomby tylko wtedy, jeżeli w następstwie niedających się przewidzieć okoliczności zniszczenie zamknięć celnych okaże się niezbędne do zapewnienia ochrony towarów, urządzeń, środków transportu lub jest to konieczne ze względu na ryzyko awarii lub bezpieczeństwo osób i mienia – wylicza Karol Kołowski, konsultant z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Osoba, która samodzielnie zdejmie lub uszkodzi zamknięcia urzędowe, zostanie ukarana grzywną w wysokości do 720 stawek dziennych albo karą pozbawienia wolności do lat 3. Jednak celnik nie ukaże podatnika, który sam powiadomi o uszkodzeniu plomb i złoży czynny żal.

Kary można jednak uniknąć, składając wcześniej tzw. czynny żal, czyli przyznając się do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa skarbowego, co wynika z art. 16 ustawy z 10 września 1999 r. – kodeks karny skarbowy (t.j Dz.U. z 1999 r. nr 83, poz. 930 z późn. zm.).

– Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu – dodaje Karol Kołowski.

Trzeba też pamiętać, że zastosowanie tego przepisu jest możliwe, gdy w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem.

Służba celna zakłada plomby, aby:

● zapewnić przestrzeganie warunków procedury celnej, do której zgłoszono towar

● zabezpieczyć urządzenia, pomieszczenia i naczynia

● zabezpieczyć dokumentację

● zapewnić tożsamość wyrobów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.