Doradcy podatkowi chcieliby zmian w ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Zgodnie z art. 6 tej ustawy sąd administracyjny powinien udzielać stronom występującym w sprawie bez adwokata lub radcy prawnego wskazówek co do czynności procesowych oraz pouczać ich o skutkach prawnych tych czynności i skutkach zaniedbań. W praktyce po przedstawieniu ustnych motywów wyroku sądy pouczają doradców podatkowych o terminach wniesienia skargi kasacyjnej do NSA oraz wymogach z tym związanych.

Zarówno sądy, jak i doradcy podatkowi uważają, że wymóg ten nie przystaje do rzeczywistości. Innymi słowy, nie ma potrzeby pouczania doradców podatkowych. Sędziowie przed pouczeniem doradcy dodają, że wypełniają obowiązek, jaki nakłada na nich prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Doradcy chcą zmiany tego przepisu.

Tomasz Miłek, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, uważa, że zmiana art. 6 ustawy byłaby zasadna i celowa. Doradcy występują m.in. jako profesjonalni pełnomocnicy podatników w ramach prawa pomocy. Ich uprawnienia w postępowaniach sądowo-administracyjnych w sprawach podatkowych są zrównane z uprawnieniami adwokatów i radców prawnych. Nie ma więc uzasadnienia do odmiennego traktowania doradców i innych profesjonalnych pełnomocników reprezentujących interesy podatników przed sądami.

Doradcy chcą też wprowadzenia innych zmian, upraszczających wykonywanie zawodu. Przeprowadzenie ich w tej kadencji Sejmu byłoby jednak niemożliwe ze względu na kalendarz wyborczy. Zmiana art. 6 prawa przed sądami administracyjnymi oraz wprowadzanie innych propozycji może więc nastąpić dopiero po wyborach parlamentarnych.