Doradcą podatkowym może zostać osoba z wyższym wykształceniem, która zda egzamin składający się z części pisemnej i ustnej oraz odbędzie dwuletnią praktykę w organach podatkowych i u doradcy podatkowego.
Osoba, która chce zdobyć uprawnienia doradcy podatkowego, musi spełnić wymogi określone w art. 6 ustawy o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 41, poz. 213). Aby zostać wpisanym na listę doradców podatkowych i zacząć wykonywać zawód, w pierwszej kolejności trzeba spełnić warunki formalne.
Kandydat musi więc posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, mieć nieskazitelny charakter i swoim dotychczasowym postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego. Warunki te są dość nieostre, ponieważ ustawa nie precyzuje, kto jest osobą o nieskazitelnym charakterze i co znaczy, że kandydat musi dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu.
Kolejnym warunkiem, który trzeba spełnić, jest posiadanie wyższego wykształcenia potwierdzonego dyplomem (nie wystarczy ukończenie studiów wyższych). Trzeba też zdać egzamin na doradcę podatkowego i odbyć dwuletnią praktykę zawodową. Po jej odbyciu należy wystąpić z wnioskiem o wpis na listę (jednak nie później niż w okresie 3 lat od momentu zdania egzaminu).
Dwa etapy egzaminu
Egzamin przeprowadza państwowa komisja egzaminacyjna, której sekretariat mieści się w Ministerstwie Finansów. W skład komisji wchodzi 60 członków: doradcy podatkowi, sędziowie WSA i NSA, pracownicy naukowi oraz pracownicy resortu finansów. Do jej zadań należy m.in. przygotowanie pytań na egzamin, które są publikowane na stronie internetowej ministerstwa (www.mf.gov.pl).
Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu zostały określone w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego (Dz.U. z 2010 r. nr 212, poz. 1390).
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: W jaki sposób zdobyć uprawnienia zawodowe doradcy podatkowego.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy można zrezygnować z egzaminu pisemnego
- Czy zatrudnienie w urzędzie skarbowym zastępuje praktykę
- Czy mogę najpierw odbyć praktykę, a potem zdać egzamin