Doradcą podatkowym może zostać osoba z wyższym wykształceniem, która zda egzamin składający się z części pisemnej i ustnej oraz odbędzie dwuletnią praktykę w organach podatkowych i u doradcy podatkowego.
Osoba, która chce zdobyć uprawnienia doradcy podatkowego, musi spełnić wymogi określone w art. 6 ustawy o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 41, poz. 213). Aby zostać wpisanym na listę doradców podatkowych i zacząć wykonywać zawód, w pierwszej kolejności trzeba spełnić warunki formalne.
Kandydat musi więc posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, mieć nieskazitelny charakter i swoim dotychczasowym postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego. Warunki te są dość nieostre, ponieważ ustawa nie precyzuje, kto jest osobą o nieskazitelnym charakterze i co znaczy, że kandydat musi dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu.