Za dobrowolne ubezpieczenie doradcy podatkowi zapłacą w 2012 r. 500 zł, a nie 700 zł.
Obniżka dotyczy składek na ochronę w sprawach karno-skarbowych. Pozostałe składki nie zmienią się.
Nowe, korzystniejsze warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla doradców podatkowych to efekt podpisania aneksu do umowy generalnej przez Krajową Radę Doradców Podatkowych i ubezpieczyciela, czyli Towarzystwo Ubezpieczeniowe HDI Gerling. Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2012 r.
Poza obniżeniem składki związanej ze sprawami karno-skarbowymi nowością jest uzupełnienie tzw. franszyzy redukcyjnej z 5 tys. zł do 1 tys. zł. Franszyza redukcyjna polega na tym, że jeśli wartość szkody nie przekroczy 1 tys. zł (wcześniej 5 tys. zł), to odszkodowanie nie jest wypłacane ubezpieczonemu, czyli doradcy podatkowemu. Jest to więc rozwiązanie korzystne dla doradców.
Kolejne nowe rozwiązanie dotyczy osób, które po raz pierwszy są wpisywane na listę doradców podatkowych. Jeśli osoby takie w dniu wpisu na listę (otrzymania numeru wpisu) złożą wniosek o zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ramach umowy generalnej, to okres ubezpieczenia zostanie wydłużony. Nowo upieczony doradca będzie chroniony już od dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia wykonywania czynności doradztwa podatkowego. Musi oczywiście dopełnić pozostałych formalności związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia.
Nowy aneks do umowy generalnej nie przewiduje natomiast zmian związanych ze składkami za podstawowe ubezpieczenia.
Jeśli doradca chce zawrzeć umowę z minimalną sumą gwarancyjną (60 tys. zł), będzie musiał wyłożyć 520 zł za rok. Cena ta może się zmniejszyć w przypadku gdy doradca kontynuuje ubezpieczenie, a w poprzednim roku nie wyrządził szkód. Rabat wynosi 5 proc. za każdy rok bezszkodowej działalności, ale nie może łącznie przekroczyć 15 proc.

520 zł wynosi podstawowa stawka ubezpieczenia OC doradców podatkowych w ramach umowy generalnej

Doradcy zawierający ubezpieczenie w ramach umowy generalnej mogą korzystać z internetowego serwisu, do którego link znajduje się na stronie www.kidp.pl. W ten sam sposób można zgłosić szkodę.
Doradcy podatkowi nie muszą jednak zawierać ubezpieczenia OC w ramach umowy generalnej. Mogą podpisać polisę z innym ubezpieczycielem.
Do zawarcia umowy ubezpieczenia zobowiązuje doradców art. 44 ustawy o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 41, poz. 213 z późn. zm.). Jeśli doradca nie podpisze polisy, nie może wykonywać czynności doradczych. Co więcej, za brak polisy grozi mu odpowiedzialność dyscyplinarna.