Wprowadza ona na rynek usług finansowych instytucje płatnicze oraz biura usług płatniczych. Takim biurami po wejściu w życie ustawy staną się m.in. funkcjonujące obecnie okienka płatnicze (kasowe), co potwierdza Małgorzata Brzoza, rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów. Ustawa jednocześnie zmienia Ordynację podatkową, umożliwiając wpłatę podatku za pośrednictwem instytucji płatniczej (zapłata gotówkowa i bezgotówkowa) oraz biura usług płatniczych (zapłata gotówkowa).

– Możliwe będzie uregulowanie należności podatkowych np. w okienku kasowym w sklepie, pod warunkiem że przedsiębiorca prowadzący sklep będzie spełniał wymogi wskazane w ustawie o usługach płatniczych – komentuje Adrian Stępień, ekspert w firmie doradczej KPMG.

Rozwiązanie to pozwoli zaoszczędzić czas podatników i ułatwi ich rozliczenia z organami podatkowymi.

Wymogi dla biur

Na polskim rynku znane jest już pośrednictwo w regulowaniu płatności przez podmioty niebędące bankiem czy operatorem pocztowym. Jak wskazuje Przemysław Antas, prawnik, konsultant w PwC, możliwość opłacania rachunków w kasie wprowadziły m.in. duże sieci handlowe. Jednak do tej pory usługi te były świadczone bez konieczności uzyskania specjalnego zezwolenia czy rejestracji. Po zmianach podmioty świadczące tego typu usługi będą musiały spełniać ustawowe wymogi regulacyjne, będą też znajdować się pod kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

– Z tego też względu ustawodawca chce obdarzyć je swoistym zaufaniem i wprowadzić możliwość regulowania zobowiązań podatkowych za ich pośrednictwem – komentuje Przemysław Antas.

Z punktu widzenia podatnika ważne będzie, aby taki podmiot miał stosowne zezwolenie KNF (w przypadku instytucji płatniczych) bądź uzyskał wpis w odpowiednim rejestrze (w przypadku biur usług płatniczych).

Przemysław Antas podkreśla, że jest to o tyle istotne, że tylko zapłata podatku za pośrednictwem podmiotów spełniających te wymogi będzie skutkowała wygaśnięciem zobowiązania podatkowego, tak jakby dokonano tego w kasie organu podatkowego lub przelewem bankowym.