Coraz więcej osób, płacąc czynsz czy rachunki za media, korzysta z okienek kasowych dostępnych np. w hipermarketach i galeriach handlowych. Już wkrótce w ten sam sposób będzie można zapłacić podatek. Wszystko za sprawą nowej ustawy o usługach płatniczych, którą właśnie przyjął Senat.

Wprowadza ona na rynek usług finansowych instytucje płatnicze oraz biura usług płatniczych. Takim biurami po wejściu w życie ustawy staną się m.in. funkcjonujące obecnie okienka płatnicze (kasowe), co potwierdza Małgorzata Brzoza, rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów. Ustawa jednocześnie zmienia Ordynację podatkową, umożliwiając wpłatę podatku za pośrednictwem instytucji płatniczej (zapłata gotówkowa i bezgotówkowa) oraz biura usług płatniczych (zapłata gotówkowa).

– Możliwe będzie uregulowanie należności podatkowych np. w okienku kasowym w sklepie, pod warunkiem że przedsiębiorca prowadzący sklep będzie spełniał wymogi wskazane w ustawie o usługach płatniczych – komentuje Adrian Stępień, ekspert w firmie doradczej KPMG.
Rozwiązanie to pozwoli zaoszczędzić czas podatników i ułatwi ich rozliczenia z organami podatkowymi.
Wymogi dla biur
Na polskim rynku znane jest już pośrednictwo w regulowaniu płatności przez podmioty niebędące bankiem czy operatorem pocztowym. Jak wskazuje Przemysław Antas, prawnik, konsultant w PwC, możliwość opłacania rachunków w kasie wprowadziły m.in. duże sieci handlowe. Jednak do tej pory usługi te były świadczone bez konieczności uzyskania specjalnego zezwolenia czy rejestracji. Po zmianach podmioty świadczące tego typu usługi będą musiały spełniać ustawowe wymogi regulacyjne, będą też znajdować się pod kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).
– Z tego też względu ustawodawca chce obdarzyć je swoistym zaufaniem i wprowadzić możliwość regulowania zobowiązań podatkowych za ich pośrednictwem – komentuje Przemysław Antas.
Z punktu widzenia podatnika ważne będzie, aby taki podmiot miał stosowne zezwolenie KNF (w przypadku instytucji płatniczych) bądź uzyskał wpis w odpowiednim rejestrze (w przypadku biur usług płatniczych).
Przemysław Antas podkreśla, że jest to o tyle istotne, że tylko zapłata podatku za pośrednictwem podmiotów spełniających te wymogi będzie skutkowała wygaśnięciem zobowiązania podatkowego, tak jakby dokonano tego w kasie organu podatkowego lub przelewem bankowym.Gotówka i przelew
Na zmianach skorzystają przede wszystkim osoby fizyczne nieprowadzące firm, które mogą uiszczać podatki w gotówce. Karolina Brzozowska, ekspert w ECDDP, wskazuje, że obecnie mogą oni regulować swoje zobowiązania w kasie organu podatkowego, banku, placówce pocztowej lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Zmiany skutkować więc będą rozszerzeniem kręgu podmiotów uprawnionych do dokonywania rozliczeń między podatnikiem a organem podatkowym m.in. o okienka kasowe.
– Regulując w biurze płatniczym np. opłaty za media, podatnik będzie mógł jednocześnie zapłacić podatek od nieruchomości, od spadków i darowizn czy podatek dochodowy od osób fizycznych wynikający z rocznego rozliczenia – komentuje Łukasz Czekański, doradca podatkowy w WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.
W opinii eksperta praktyczny wymiar wprowadzanych zmian nie będzie tak znaczący w przypadku przedsiębiorców.
Paweł Jabłonowski, doradca podatkowy, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, wyjaśnia, że firmy tak jak dotychczas będą miały obowiązek rozliczeń w formie polecenia przelewu, tyle że dodatkowo będą mogły je realizować z rachunku płatniczego w instytucji płatniczej.
– Gotówkowych wpłat podatku mogą natomiast dokonywać mikroprzedsiębiorcy. Oni więc skorzystają też z usług biur płatniczych – mówi Paweł Jabłonowski.
Zdaniem eksperta użyteczność nowych instytucji, zwłaszcza dla płatności gotówkowych, będzie zależała od dostępności tych punktów i oferowanych prowizji związanych ze świadczeniem usług finansowych.
Terminy wpłat podatku
Dr Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy, podkreśla, że w przypadku wpłaty gotówkowej terminem dokonania zapłaty podatku będzie dzień wpłacenia należności w biurze usług płatniczych lub instytucji płatniczej.
– Jest to korzystne rozwiązanie dla podatników, którzy nie ponoszą ryzyka braku wpłaty podatku przez instytucję płatniczą do organu podatkowego – mówi Krzysztof Biernacki.
Pewne ryzyko może natomiast nieść za sobą uregulowanie podatku przy wykorzystaniu instytucji płatniczej z siedzibą za granicą. Terminem płatności będzie dzień obciążenia rachunku podatnika w instytucji zagranicznej, pod warunkiem że środki zostaną przez nią przekazane w ciągu jednego dnia na rachunek organu podatkowego.
– W przypadku przekroczenia tego terminu dniem zapłaty będzie dzień wpływu tych środków do organu podatkowego – ostrzega Krzysztof Biernacki.
Będzie to sytuacja analogiczna do wpłaty przy wykorzystaniu rachunku bankowego w banku zagranicznym.
● Działalność w formie okienka kasowego mogą prowadzić osoby fizyczne.
● Nie ma wymogu posiadania kapitału.
● Aby prowadzić okienko kasowe, wystarczy wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Nie trzeba uzyskiwać żadnego zezwolenia.
● Nie ma instytucji sprawującej nadzór nad działaniem okienek kasowych.
● Firmy płatnicze nie muszą mieć ubezpieczenia.
Tak będzie
● Firmy płatnicze będą musiały mieć osobowość prawną.
● Trzeba będzie mieć wysoki kapitał założycielski w wysokości 20 tys. euro, 50 tys. euro lub 125 tys. euro (w zależności od rodzaju usług).
● Przed rozpoczęciem działalności trzeba będzie uzyskać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego.
● Nadzór nad działalnością okienek kasowych obejmie KNF.
● Okienka kasowe będą miały obowiązek posiadania gwarancji bankowej lub ubezpieczenia.