Już wkrótce znacznie zwiększy się liczba placówek, w których podatnicy będą mogli regulować swoje należności względem fiskusa. Dziś podatek można zapłacić w urzędzie skarbowym, banku, spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej oraz na poczcie. Katalog ten zostanie rozszerzony o instytucje płatnicze oraz biura usług płatniczych.

Podatek będzie mógł być zapłacony za pośrednictwem instytucji płatniczej – zarówno w formie gotówkowej, jak i przelewu z rachunku płatniczego. Będzie również możliwość zapłaty podatku za pośrednictwem biura usług płatniczych, ale tylko w formie gotówkowej. Taką nowość w art. 60 Ordynacji podatkowej wprowadza ustawa o usługach płatniczych z 19 sierpnia 2011 r., która czeka na podpis prezydenta. Nowe rozwiązania wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Dla podatników istotne jest, czym w praktyce będą te nowe instytucje uprawnione do przyjmowania zapłaty. Instytucje płatnicze czy biura usług płatniczych to podmioty, które funkcjonują już na rynku i można w nich uregulować m.in. rachunki za czynsz i media. Są to okienka kasowe (np. samodzielny punkt przyjmujący wpłaty albo hipermarket, w którego kasie istnieje możliwość regulowania płatności). Nowa ustawa o usługach płatniczych, dostosowując nasze przepisy do regulacji unijnych, reguluje zasady prowadzenia takiej działalności. Oznacza to, że istniejące dziś podmioty będą musiały się dostosować do tych nowych wymogów. Ich oferta zostanie też rozszerzona m.in. o przyjmowanie zobowiązań podatkowych.

Z nowych rozwiązań skorzystają wszyscy podatnicy, zarówno firmy, jak i osoby prywatne. Przy czym trzeba pamiętać, że zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i zobowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje wyłącznie w formie polecenia przelewu. Zasada ta nie ulegnie zmianie, więc firmy nie będą korzystać z usług biur usług płatniczych, które będą mogły przyjmować wyłącznie wpłaty gotówkowe. Wyjątkiem są mikroprzedsiębiorcy, którzy mogą uiszczać podatki również w gotówce.

Podstawa prawna

Art. 156 ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Przekazana do podpisu prezydenta.