Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki zależą od rodzaju zabezpieczonej wierzytelności. Gdy hipoteka zabezpiecza wierzytelności istniejące, podatek wyniesie 0,1 proc. ich wartości. Jeśli hipoteka dotyczy wierzytelności o wysokości nieustalonej, podatnik powinien zastosować stawkę w wysokości 19 zł

Czy ważna jest kwota zabezpieczenia

Bank planuje zawierać ze swoimi klientami umowy kredytu, których zabezpieczenie stanowić będzie hipoteka. Hipoteka zabezpieczać będzie określony w umowie kapitał kredytu wraz z odsetkami, odsetkami karnymi oraz innymi należnościami wskazanymi w umowie, których wysokości w chwili zawarcia umowy nie można określić. Oświadczenie o ustanowieniu hipoteki składać będzie bank. Czy dla ustalenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) ważna będzie zabezpieczana kwota?

Czy hipoteka skarbowa się przedawni

Podatnik jest właścicielem nieruchomości, która jest obciążona hipotekami przymusowymi ustanowionymi na rzecz urzędu skarbowego. Podatnik nabył te nieruchomości z obciążeniami hipotecznymi. Czy zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką przymusową mogą się przedawnić?

Czy darowizna z hipoteką jest długiem

W styczniu 2008 r. podatniczka kupiła wraz z osobą niespokrewnioną (III grupa) nieruchomość (działkę z domem mieszkalnym i zabudowaniami gospodarczymi, tj. stajnią i stodołą). W akcie notarialnym wskazano współwłasność po połowie. Na zakup nieruchomości został zaciągnięty wspólnie kredyt hipoteczny, za którego spłatę którego podatniczka wraz z drugim współwłaścicielem odpowiada solidarnie po 50 proc. Obecnie współwłaściciel (współkredytobiorca) zamierza przekazać podatniczce w formie darowizny swoją część nieruchomości, co wiązać się również będzie z przekazaniem części kredytu. Nieruchomość stanowi zabezpieczenie dla banku i jest obciążona hipoteką. Czy hipotekę na darowanej nieruchomości można uznać za dług?

Czy od czterech hipotek są cztery podatki

Spółka ustanowiła na rzecz banku – kredytodawcy – hipotekę łączną na czterech nieruchomościach zabezpieczającą wierzytelności banku z tytułu umowy kredytowej wraz z późniejszymi ewentualnymi zmianami. Hipoteka zabezpiecza również wszelkie roszczenia z tytułu odsetek, kosztów, prowizji, opłat i należności ubocznych. Hipoteka zabezpiecza wierzytelność o nieustalonej wysokości, tj. do 8 250 000 zł. Czy w takim przypadku doszło do ustanowienia czterech hipotek?

Czy darowizna z hipoteką podlega PCC

Rodzice podatniczki są właścicielami nieruchomości gruntowej składającej się z dwóch działek ewidencyjnych, tj. 156/1 i 156/2. Nieruchomość ta jest obciążona dwoma hipotekami, które zabezpieczają wierzytelność z tytułu kredytu udzielonego przez bank. Kredytobiorcami – dłużnikami solidarnymi – są podatniczka oraz rodzice. Rodzice zamierzają umową darowizny przekazać córce działkę nr 156/2. Czy od takiej darowizny trzeba będzie zapłacić PCC?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie skutki podatkowe wiążą się z ustanowieniem hipotekiW pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania