Od wynagrodzenia weterynarzy z tytułu czynności wykonanych w ramach inspekcji weterynaryjnej powiatowy inspektorat weterynarii nie ma obowiązku jako płatnik pobierać zaliczki na PIT.
Świadczenia te będą stanowiły dla weterynarzy przychody z działalności gospodarczej, a nie z działalności wykonywanej osobiście. Taką interpretację przepisów potwierdził NSA, czym podważył stanowisko fiskusa. Weterynarze powinni więc samodzielnie od tak otrzymanego wynagrodzenia odprowadzić zaliczki na PIT.
Lekarze weterynarii mogą wykonywać zadania z zakresu inspekcji weterynaryjnej (np. przeprowadzać szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze, badania zwierząt umieszczanych na rynku czy badania mięsa zwierząt łownych), jeśli powiatowy lekarz weterynarii z przyczyn finansowych lub organizacyjnych nie jest w stanie wykonać tych zadań. Zakres, terminy i miejsce wykonywania czynności oraz wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie ustala umowa zawierana przez powiatowego lekarza weterynarii z podmiotem prowadzącym zakład leczniczy dla zwierząt.
Sygn. akt II FSK 2187/09. Wyrok jest prawomocny