Rzecznik dyscyplinarny nie może wszcząć postępowania wobec doradcy podatkowego, który sfałszował dokument, gdy od ujawnienia czynu upłynął rok lub od jego popełnienia – trzy lata.
Samorząd doradców podatkowych ma ograniczone możliwości ścigania doradcy podatkowego, który naruszy przepisy lub zostanie skazany przez sąd powszechny. Przykładowo, jeśli doradca w 2003 roku sfałszował podpis, a został ukarany w 2009 roku, to nie zostanie wszczęte przeciw niemu postępowanie dyscyplinarne.
Jak wyjaśnia Witold Franc, rzecznik dyscyplinarny Krajowej Izby Doradców Podatkowych (KIDP), doradcy podatkowi ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną m.in. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków zawodowych oraz za czyny sprzeczne z zasadami etyki zawodowej.
– W razie prawomocnego skazania doradcy podatkowego za przestępstwo w sprawie karnej lub karnej skarbowej rzecznik dyscyplinarny lub jego zastępca wszczyna postępowanie wyjaśniające – mówi Witold Franc.
Rzecznik bada w pierwszej kolejności m.in., czy doradcę można jeszcze ukarać, czyli czy nie doszło do przedawnienia. Nie ma wątpliwości, że w przypadku skazania za sfałszowanie dokumentów doradca powinien ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną.
Jednak – jak tłumaczy nasz rozmówca – art. 76 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 41, poz. 213) wyraźnie wskazuje, że nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego, jeżeli od chwili ujawnienia czynu upłynął rok lub od popełnienia czynu upłynęły trzy lata. A zatem jeśli doradca sfałszował podpis pod dokumentem w 2003 roku, to ustawa zakazuje wszczynania postępowania dyscyplinarnego. Oznacza to, że doradca nie może zostać ukarany dyscyplinarnie.
Witold Franc przyznaje, że terminy określone w art. 76 ustawy dają małe pole manewru organom KIDP odpowiedzialnym za przeprowadzanie procedur związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną.
Dlatego – dodaje – bardzo ważnym elementem postępowania dyscyplinarnego są informacje od osób trzecich o niedozwolonych czynach doradców podatkowych. Ani ustawa, ani zasady etyki nie nakładają na osoby, które nie są doradcami podatkowymi, obowiązku powiadomienia organów KIDP o naruszeniach doradców.
Wyjaśnijmy, że zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej i ścigania doradców podatkowych określone są analogicznie do zasad obowiązujących w innych zawodach prawniczych.
Ważne!
Wniosek o ukaranie doradcy podatkowego upomnieniem, naganą, zawieszeniem lub pozbawieniem prawa wykonywania zawodu składa do sądu dyscyplinarnego rzecznik dyscyplinarny