Utrata uprawnień doradcy to najcięższa kara, jaką może orzec sąd dyscyplinarny wobec doradcy podatkowego, który złamał zasady etyki zawodowej. Ustawa o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 41, poz. 213) przewiduje również możliwość wymierzenia kary upomnienia, nagany lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu na okres od 6 miesięcy do lat 3. Doradcy podatkowi ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków zawodowych określonych prawem, a także za czyny sprzeczne z zasadami etyki zawodowej. Jednym z takich czynów zabronionych może być fałszowanie dokumentów. O przypadku takiego naruszenia, potwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu, informowała nasza czytelniczka.

Jak mówi Tomasz Michalik, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, osoba, która faktycznie popełniła przestępstwo polegające na sfałszowaniu dokumentów potwierdzone prawomocnym wyrokiem, będzie miała postępowanie dyscyplinarne i powinna zostać skreślona z listy doradców. Nasz rozmówca przyznaje, że samorząd musi jednak otrzymać taką informację. Jeśli osoba, która posiada taką wiedzę, nie poinformuje samorządu, to organy Krajowej Izby Doradców Podatkowych nic nie mogą zrobić w takiej sprawie.

Wyjaśnijmy, że każdy przypadek doradcy jest rozpatrywany indywidualnie. Na początku wszczyna się postępowanie wyjaśniające, które ma na celu ustalenie stanu faktycznego. Następnie rzecznik dyscyplinarny może skierować wniosek o ukaranie do sądu dyscyplinarnego.