Minister finansów wydał ogólną interpretację podatkową dotyczącą rozliczeń wspólnot mieszkaniowych.

Wynika z niej, że wspólnota mieszkaniowa jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej może nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

Wspólnota jest odrębnym od członków wspólnoty podmiotem praw i obowiązków. Nabywając towary i usługi na potrzeby nieruchomości wspólnej, nie wykonuje żadnych czynności na rzecz właścicieli. W takiej sytuacji działa ona w imieniu własnym i na własny rachunek. Tym samym odbiorcą nabywanych towarów i usług jest wspólnota i to ona występuje jako ostateczny konsument. W takim zakresie nie świadczy ona żadnych czynności opodatkowanych VAT.

W konsekwencji brak jest podstaw do fakturowania wewnętrznych rozliczeń między wspólnotą a jej członkami w związku z ponoszonymi kosztami zarządu nieruchomością wspólną.

Z kolei gdy wydatki ponoszone są przez właściciela wyłącznie z odrębną własnością lokalu, wspólnota w zakresie nabywanych towarów lub usług celem zaopatrzenia poszczególnych lokali występuje w odmiennej roli. Wspólnota zakupując towary i usługi, które następnie przyporządkowuje poszczególnym lokalom, dokonuje ich odsprzedaży właścicielom lokali. W takiej sytuacji środki uiszczane przez właścicieli lokali stanowią zapłatę za odsprzedawane im przez wspólnotę towary i usługi. W tym przypadku zastosowanie znajdą przepisy ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Oznacza to – jak tłumaczy Ministerstwo Finansów – że wspólnota odsprzedając towary i usługi właścicielom lokali, występuje jako podatnik VAT i w sytuacji nieskorzystania ze zwolnienia podmiotowego dokonywane przez nią czynności powinny być udokumentowane fakturami.

INTERPRETACJA OGÓLNA ministra finansów z 21 czerwca 2011 r. (nr PT8/033/ IO1/AEW/11/PT-571).