Wspólnota, która ma zamiar podpisać umowę dotyczącą wynajmu lokali parterowych na magazyn dla firmy i będzie to jej pierwsza tego typu umowa komercyjna, będzie musiała zapłacić podatek. Powstaje jednak pytanie czy lepiej dla rozliczenia podatkowego, aby wspólnota, która do tej pory nie zawierała takich umówi, poczekała z jej zawarciem do początku przyszłego roku, czy też powinna ją zawrzeć do końca tego roku.

Istotne jest to, że dochody wspólnoty są rozliczane na podstawie ustawy z 16 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.). Jednocześnie dochody te mogą zostać objęte zwolnieniem podatkowym, pod warunkiem że zostały uzyskane z gospodarki mieszkaniowej i w tej części zostaną przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Działalnością opodatkowaną wspólnoty jest np. wynajmowanie lokali użytkowych, powierzchni reklamowych na budynkach, miejsc na dachach pod anteny telekomunikacyjne

– Zwolnienie nie dotyczy dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Niestety ustawa o CIT nie definiuje termin „zasoby mieszkaniowe” ani „gospodarowania” nimi – mówi Dominika Łabędzka, doradca podatkowy w KPMG.

Kwestia ta była przedmiotem interpretacji ogólnej ministra finansów z 5 marca 2008 r. (nr DD6/8213/11/KWW/07/MB7/82), w której to stwierdzono, że pojęcie „zasoby mieszkaniowe” należy odnieść do przepisów regulujących zasady funkcjonowania podmiotów zajmujących się gospodarką mieszkaniową. A więc do zasobów mieszkaniowych nie zalicza się lokali użytkowych, co jednocześnie oznacza, że dochody osiągane przez wspólnoty mieszkaniowe z ich wynajmu podlegają opodatkowaniu CIT. Przychód z tytułu najmu powstaje w okresach rozliczeniowych, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

– Interpretacja ogólna ma charakter wiążący dla organów administracji skarbowej, stąd nie należy spodziewać się zmiany prezentowanego dotychczas stanowiska – dodaje Dominika Łabędzka.

Zmiana nieprecyzyjnych przepisów nie jest jednak planowana. Potwierdził to minister finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 20 655 (pismo z 17 marca 2011 r.).

Ponadto NSA w wyroku z 2 lutego 2011 r. (sygn. akt II FSK 1651/09) uznał, że ustawowe zwolnienie odnoszące się do zasobów mieszkaniowych dotyczy tylko obszaru pojęcia lokali mieszkalnych. Oznacza to, że wprowadzane do tego zakresu lokali użytkowych tworzyłoby inne unormowanie i inne zwolnienie podatkowe.

W ocenie Dominiki Łabędzkiej w świetle takich przepisów i podejścia organów podatkowych nie ma znaczenia, czy lokale niemieszkalne zostaną wynajęte przez wspólnotę w 2011 r., czy w roku kolejnym.