Pracownicy zakładu opieki zdrowotnej, którzy przejdą na samozatrudnienie, nie mogą w ramach działalności gospodarczej rozliczanej 19-proc. podatkiem liniowym świadczyć usług na rzecz byłego pracodawcy.
W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązuje zasada, która ogranicza możliwość opodatkowania dochodów podatnika według liniowej, 19-proc. stawki podatku dochodowego od osób fizycznych. Zasada ta obejmuje wszystkich pracowników, a więc również zatrudnionych w służbie zdrowia, np. ordynatora, jego zastępcę, lekarzy i innych.
Chodzi o zasadę określoną w art. 9a ust. 3 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn.zm.). Zgodnie z nią podatnik, który wybrał liniowy sposób opodatkowania i uzyska z działalności gospodarczej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, i jednocześnie pokrywają się one z zakresem czynności, które świadczył wcześniej w ramach umowy o pracę, nie może skorzystać z liniowego opodatkowania działalności.
Co więcej, musi wpłacać zaliczki od dochodu osiągniętego od początku roku obliczone według skali podatkowej, a więc z zastosowaniem stawek 18 i 32 proc.
W jednym z wyroków Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (z 12 maja 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 2736/10, nieprawomocny) odniósł się do usług wykonywanych przez zastępczynię ordynatora w zakładzie opieki zdrowotnej. W omawianej sprawie sąd uznał, że zakres prac częściowo się pokrywał, a więc zastępca ordynatora nie miał prawa do opodatkowania przychodów z działalności podatkiem liniowym. Sąd wyjaśnił, że skarżąca, wykonując czynności zastępcy ordynatora oddziału chirurgii dziecięcej w publicznym zespole opieki zdrowotnej, wykonywała zarówno czynności związane z administrowaniem, jak i udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
Natomiast w ramach działalności gospodarczej udzielała specjalistycznych świadczeń zdrowotnych na rzecz szpitala.
Sytuację każdego pracownika trzeba jednak rozpatrywać odrębnie, co potwierdza kolejny wyrok – Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (z 25 czerwca 2009 r., sygn. akt I SA/Wr 579/09). Dotyczył on byłego ordynatora, który w ramach działalności gospodarczej świadczył usługi na rzecz zakładu opieki zdrowotnej. Sąd po zbadaniu sprawy uznał, że zakres prac nie pokrywał się z wcześniejszymi obowiązkami w ramach umowy o pracę. Jak wyjaśnił sąd, nie można uznać, że czynności lekarza okulisty i pediatry pokrywają się, bo są to czynności lekarskie. W efekcie ordynator mógł opodatkować przychody z działalności 19-proc. liniowa stawką PIT.
Ważne!
Przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie 19-proc, podatkiem liniowym, nie mają prawa do ulg oraz wspólnego rozliczenia z małżonkiem