Przedsiębiorca opodatkowany liniowo rozliczy stratę na takich samych zasadach jak osoby opodatkowane na zasadach ogólnych, nawet jeśli zawiesił prowadzenie firmy.
Podatnik prowadzi od trzech lat działalność gospodarczą w zakresie usług marketingowych. Wybrał opodatkowanie dochodu według stałej liniowej stawki podatku w wysokości 19 proc. W pierwszym roku na koniec okresu rozliczeniowego poniósł jednak stratę i po tym okresie zawiesił działalność.
– Czy kwotę tej straty można rozliczyć z bieżącym dochodem – pyta pan Bartłomiej z Łodzi.
Tak. Podatek dochodowy od osób fizycznych płaci się od dochodu będącego nadwyżką sumy przychodów z danego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągniętą w roku podatkowym. Przepisy przewidują jednak sytuację odwrotną, tj. kiedy koszty uzyskania przychodów przekroczą sumę przychodów. Wtedy przedsiębiorca poniesie stratę, którą ma prawo odliczyć.
Jak mówi Jarosław Żemantowski, doradca podatkowy w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy, istnieje możliwość obniżenia dochodu ze źródła przychodów o wysokość straty z tego źródła przychodów, w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Prawo podatnika do rozliczenia straty w kolejnych latach podatkowych wynika zatem z konstrukcji podatku dochodowego. Prawo to przysługuje nie tylko osobie fizycznej opodatkowanej według skali, ale także 19-proc. podatkiem liniowym czy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jedynym wyjątkiem jest rozliczenie w ramach karty podatkowej, gdzie podatnik nie może rozliczyć straty.
Jarosław Żemantowski podkreśla, że rozliczenie straty powinno nastąpić w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, przy czym samego odliczenia można dokonać w dowolnie wybranych przez podatnika latach (w ramach pięciu lat następujących po sobie), co zostało potwierdzone w indywidualnej interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 października 2010 r. nr IPPB1/415-733/10-2/RS.
Jednocześnie termin 5 lat nie ulega wydłużeniu o okres zawieszenia działalności gospodarczej, na co wskazano w interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 28 lutego 2011 r. nr ILPB1/415-1375/10-2/AMN.
Ważne!
Dochód z działalności gospodarczej można obniżyć w ciągu pięciu lat o kwotę poniesionej straty. Kwota podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć 50 proc. straty w którymkolwiek z tych lat
Podstawa prawna
Art. 9 ust. 5, art. 26 ust. 1, art. 30c ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).