Podatnik, który nie złożył rezygnacji o wyborze liniowego opodatkowania działalności gospodarczej, nie może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem w zeznaniu rocznym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że podatnik, który chce rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, musi spełnić wymogi określone w przepisach ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 307 z późn. zm.), które dotyczą nie tylko warunków formalnych, ale też sposobu opodatkowania działalności gospodarczej.

W omawianej sprawie skarżący w 2005 roku złożył oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych według liniowej stawki 19 proc. W rozliczeniu za 2006 i 2007 rok złożył jednak wspólne zeznanie roczne wraz z małżonką.

Organy podatkowe zakwestionowały taki sposób rozliczenia, ponieważ skarżący w kolejnych latach nie złożył dokumentu potwierdzającego rezygnację z opodatkowania podatkiem dochodowym według stawki liniowej. Jednym z warunków, który wyłącza wspólne opodatkowanie, jest objęcie jednego z małżonków podatkiem liniowym.

Skarżący twierdził natomiast, że w październiku 2005 roku zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, co potwierdzała decyzja prezydenta miasta o wykreśleniu go z rejestru podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Decyzja ta została jednak wydana w styczniu 2007 roku. W praktyce skarżący, mimo zaprzestania prowadzenia działalności, nie dopełnił formalności w urzędzie skarbowym.

Sąd orzekł, że organy podatkowe prawidłowo zakwestionowały rozliczenia podatnika za lata 2006 i 2007. Przypomniał, że przepisy nakładają na podatników wymogi formalne. Skarżący musiał mieć świadomość, o jakie wymogi chodzi, ponieważ w oświadczeniu o wyborze liniowego opodatkowania jest zapis, zgodnie z którym wybór dotyczy również kolejnych lat, o ile podatnik nie złoży rezygnacji. Skoro podatnik nie dopełnił tej formalności, to wybór liniowej metody opodatkowania był wiążący dla niego i organów podatkowych.

Zgodnie z art. 6 ust. 8 ustawy o PIT podatnik nie może skorzystać z preferencyjnego opodatkowania z małżonkiem w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków mają zastosowanie przepisy art. 30c (dotyczące liniowego opodatkowania), ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawy o podatku tonażowym. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt III SA/Wa 2568/10 i 2569/10