Małżonek, który nie złożył podpisu pod wspólnym zeznaniem rocznym PIT, może ten brak uzupełnić później.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy orzekł, że w stanie prawnym obowiązującym w 2010 r. brak podpisu pod wspólnym rozliczeniem jednego z małżonków nie pozbawiał ich prawa do preferencyjnego rozliczenia z fiskusem za 2009 rok. Sąd uzasadniał, że brak podpisu nie stanowi takiej wady pisma, która pociągałaby za sobą jego bezwzględną bezskuteczność. W przeciwnym przypadku – uzasadniał sąd – byłby to wyraz nadmiernego i niczym nieuzasadnionego formalizmu proceduralnego.
Zdaniem WSA, brak podpisu pod zeznaniem można uzupełnić. Jak wynika z art. 274 par. 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość.
Przypomnijmy, że 1 stycznia 2011 r. (z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.) wszedł w życie przepis, zgodnie z którym wystarczy podpis jednego z małżonków pod zeznaniem PIT. Wyrok jest nieprawomocny.
SYGN. AKT I SA/Bd 226/11