IZBA SKARBOWA W BYDGOSZCZY WYJAŚNIŁA „DGP”

Zasadą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest opodatkowanie całości dochodów każdego podatnika. Od tej zasady ustawodawca przewidział wyjątek, który został uregulowany w art. 6 ust. 2 ustawy o PIT. W świetle tego przepisu małżonkowie podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, między którymi istnieje przez cały rok wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok, mogą być na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot przysługujących ulg i odliczeń. W tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

W przypadku spełnienia wszystkich warunków wymienionych w tym przepisie małżonkowie mogą skorzystać z uprzywilejowanej formy opodatkowania.

Wniosek o łączne opodatkowanie może być wyrażony przez jednego z małżonków. Wyrażenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Zaznaczając kwadrat w punkcie 6.2 zeznania PIT-37 lub PIT-36, małżonkowie wyrażają jednoznacznie wolę wspólnego opodatkowania. Zgodnie z informacją zawartą w formularzu PIT-37 lub PIT-36 zaznaczenie odpowiedniego kwadratu i złożenie podpisu przez przynajmniej jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem wniosku o zastosowanie wskazanego sposobu opodatkowania. Jednak w sytuacji gdy żaden z małżonków nie złoży podpisu pod zeznaniem, będzie to skutkowało brakiem możliwości skorzystania z łącznego opodatkowania dochodów małżonków.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Czy na wspólnym PIT wystarczy podpis jednego małżonka

W pełnej wersji artykułu doradca podatkowy Tomasz Piekielnik, wyjaśnia szczegóły zmian we wspólnym rozliczaniu małżonków