Podatnicy złożyli wspólne zeznanie podatkowe przed 30 kwietnia. Jednak zapomnieli je podpisać. Podpis został uzupełniony dopiero po terminie rocznego rozliczenia. – Czy podatnicy mogą skorzystać ze wspólnego opodatkowania – pyta pan Marcin z Lublina. O pomoc w rozwiązaniu tego problemu poprosiliśmy Izbę Skarbową w Bydgoszczy i Tomasza Piekielnika ze spółki doradztwa podatkowego Piekielnik i Partnerzy.
IZBA SKARBOWA W BYDGOSZCZY WYJAŚNIŁA „DGP”
Zasadą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest opodatkowanie całości dochodów każdego podatnika. Od tej zasady ustawodawca przewidział wyjątek, który został uregulowany w art. 6 ust. 2 ustawy o PIT. W świetle tego przepisu małżonkowie podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, między którymi istnieje przez cały rok wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok, mogą być na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot przysługujących ulg i odliczeń. W tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.