Nie trzeba przeprowadzać zwyczajnego zgromadzenia wspólników za rok, w którym działalność spółki była zawieszona i nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych. Nie trzeba składać również sprawozdania finansowego.
Ustawa o rachunkowości pozwala, aby w określonych sytuacjach w czasie zawieszenia zrezygnować ze sporządzania sprawozdania finansowego. Takie rozwiązanie od 2 czerwca 2011 r. wprowadziła ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 102, poz. 585). Przepisy te znowelizowały też kodeks spółek handlowych, zezwalając na rezygnację ze zwoływania zwyczajnego zgromadzenia wspólników za rok obrotowy, w którym działalność spółki przez cały czas pozostawała zawieszona i nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych.
Agnieszka Muller-Grządka, dyrektor w KPMG, wyjaśnia, że skoro spółka w okresie zawieszenia działalności gospodarczej nie zamyka ksiąg rachunkowych i nie sporządza rocznego sprawozdania finansowego, nie istnieje potrzeba zwoływania walnego zgromadzenia wspólników i zatwierdzenia takiego sprawozdania. Obowiązek zwołania zgromadzenia wspólników pojawi się ponownie wtedy, kiedy spółka wznowi działalność gospodarczą.
– Sprawozdanie finansowe za rok, w którym działalność spółki zostanie znowu podjęta, będzie obejmowało również rok obrotowy, w którym działalność była zawieszona – twierdzi nasza rozmówczyni.
Sprawozdanie to będzie podlegać zatwierdzeniu przez zgromadzenie wspólników na normalnych zasadach. Udzieli ono wtedy również absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres zawieszenia działalności