Przykładowo opłata z tytułu ubezpieczenia czy też zapłata faktury za firmowy telefon mogą stanowić koszty podatkowe, o ile tylko obowiązek ich uiszczenia wynika z umów zawartych przed zawieszeniem działalności. Ponoszenie takich kosztów nie likwiduje stanu zawieszenia firmy.

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) nie reguluje zasad rozliczania wydatków ponoszonych w trakcie zawieszenia. Jak podkreśla Łukasz Kosonowski, doradca podatkowy w MDDP, nie zawiera ona w szczególności przepisów regulujących moment podatkowego rozpoznania takich wydatków.

– Mając jednak na uwadze brak obowiązku uiszczania zaliczek za okres zawieszania działalności, racjonalne jest zaliczenie takich wydatków do kosztów podatkowych po wznowieniu działalności gospodarczej – stwierdza Łukasz Kosonowski.

Stanowisko to potwierdził również m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 8 września 2010 r. (nr IPPB1/415-594/10-3/JB).

Ekspert dodaje, że organy podatkowe wskazują jednocześnie, iż do kosztów nie można zaliczyć tych wydatków, które zostały poniesione na podstawie umów zawartych w okresie zawieszenia działalności, np. opłaty za prenumeratę czasopisma zamówioną w okresie zawieszenia działalności (por. interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 28 maja 2009 r. nr ITPB1/415-198/09/DP).

– W okresie zawieszenia działalności nie dokonuje się ponadto odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej – zwraca uwagę Paweł Jabłonowski, doradca podatkowy z kancelarii Chałas i Wspólnicy.

Ekspert przypomina, że w okresie zawieszenia dopuszczalne jest natomiast uzyskiwanie przychodów wynikających z przyjmowania należności z tytułu wykonanych prac przed zawieszeniem działalności lub ze sprzedaży składników majątku.

– W takim przypadku przychody te zostaną rozliczone w zeznaniu rocznym – mówi Paweł Jabłonowski.

Preferencja odroczenia obowiązku rozliczenia podatku nie dotyczy już jednak VAT. Wprawdzie przedsiębiorca w okresie zawieszenia nie ma obowiązku składania deklaracji VAT-7, ale nie dotyczy to m.in. przypadku, gdy zostanie dokonana czynność opodatkowana czy też zajdzie konieczność skorygowania kwoty podatku naliczonego.

Ponadto zgodnie z ustawą o VAT zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych nie dotyczy:

● podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

● podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary – w zakresie których są podatnikiem,

● okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,

● okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.