Jeśli osiągnięty przez dziecko dochód nie przekroczy 3091 zł, nie będzie ono zobowiązane do zapłaty podatku dochodowego. Natomiast po przekroczeniu tej kwoty dochód z wakacji należy opodatkować według skali podatkowej.
Jednak nawet gdy dochody dziecka nie przekroczą 3091 zł, a są rozliczane według skali podatkowej, jego rodzice (opiekunowie) muszą to uwzględnić w zeznaniu.
Deklarację PIT trzeba będzie obowiązkowo złożyć w odpowiednim urzędzie skarbowym do 30 kwietnia następnego roku, wypełniając ją na imię i nazwisko małoletniego dziecka.
– Rodzic lub opiekun prawny ma jednak obowiązek podpisać takie zeznanie swoim imieniem i nazwiskiem – wyjaśnia Wiesława Dróżdż z Ministerstwa Finansów.
Wolą ustawodawcy wprowadzono ogólną zasadę opodatkowania tego rodzaju dochodów w ten sposób, że dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych dolicza się do dochodów rodziców. Nie dotyczy to dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku. To doliczanie jest wyjątkiem, ponieważ co do zasady opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszystkie osiągane indywidualnie dochody. W sytuacji gdy rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci, nie doliczają oni dochodów swoich małoletnich dzieci.
Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, dochody małoletnich dzieci dolicza się po połowie do dochodu każdego z małżonków. Przepis powyższy nie ma zastosowania do małżonków, w stosunku do których orzeczono separację.