Podatnik dokonuje transakcji w walutach obcych.

– Czy różnicę między zaksięgowaną a faktycznie otrzymaną lub zapłaconą w walucie obcej kwotą należy rozpoznawać od widniejącej na fakturze kwoty brutto czy netto – pyta pan Marian z Konina.

Z ekonomicznego punktu widzenia różnice kursowe powstające na kwocie VAT mogą być dla przedsiębiorstwa, w zależności od sytuacji, kosztem bądź przychodem, jednak z podatkowego punktu widzenia już niekoniecznie.

Katarzyna Stec, konsultant w TPA Horwath, zwraca uwagę, że sądy administracyjne i izby skarbowe są zgodne co do tego, że nie można rozpoznawać różnic kursowych na kwotach VAT. W uzasadnieniach można się często spotkać ze stwierdzeniem, że nie każde przysporzenie (przychód) i zubożenie (koszt) majątkowe w znaczeniu ekonomicznym może być uznawane w rozumieniu przepisów ustaw o podatkach dochodowych za przychód bądź koszt. Tylko bowiem w świetle odpowiednich regulacji ustaw podatkowych różnice te mogą uzyskać status podatkowy.

– Ustawy te wymieniają natomiast przypadki, kiedy VAT może być rozpoznany jako przychód bądź koszt uzyskania przychodów – dodaje Katarzyna Stec.

Według naszej rozmówczyni tylko w tych ograniczonych przypadkach różnice kursowe powstałe na kwocie VAT mogą osiągnąć status przychodów i kosztów podatkowych. Pozostałe różnice kursowe powstałe na kwocie VAT pozostaną neutralne dla celów podatków dochodowych.

Podstawa prawna

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).