Wartość skapitalizowanych odsetek oraz ujemnych różnic kursowych od pożyczek zaciągniętych w celu wytworzenia towarów do sprzedaży nie jest bezpośrednim kosztem uzyskania przychodów.

Deweloper finansował budowę lokali mieszkalnych ze środków własnych oraz kredytów i pożyczek. Spółka uważała, że zapłacone odsetki oraz zrealizowane różnice kursowe od tych kredytów powinny zwiększać wartość robót budowlano-montażowych w okresie budowy. Natomiast zaliczenia do kosztów odsetek i różnic kursowych powinien zostać odroczony do czasu uzyskania przychodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych.

Z tym nie zgodził się organ podatkowy, który w interpretacji uznał, że w przypadku odsetek i różnic kursowych nie zachodzi bezpośrednia relacja tych kosztów z przychodami dewelopera.

Spółka zaskarżyła interpretację do sądu, który przyznał rajcę spółce i uchylił interpretację. W ocenie sądu pierwszej instancji wydatki na spłatę kredytów są nierozerwalnie i bezpośrednio związane z kosztem całej inwestycji.

Takie rozstrzygnięcie podważył NSA. Sąd stwierdził, że skapitalizowane odsetki od pożyczek (kredytów), tak samo jak różnice kursowe, nie stanowią wydatków, z których wytwarzane są towary. Pozostają one w bezpośrednim związku tylko z realizacją umowy kredytowej. Nie są natomiast bezpośrednim źródłem finansowania przychodowej działalności wytwórczej. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt. II FSK 139/10