Jeśli urząd skarbowy w ramach czynności sprawdzających bada poprawność rozliczeń podatnika, a ten zauważył błąd, może złożyć korektę deklaracji.
Podatnik otrzymał wezwanie z urzędu skarbowego w sprawie wyjaśnienia rozliczenia PIT za 2010 rok. Podstawą wezwania jest art. 155 Ordynacji podatkowej, czyli czynności sprawdzające.
– Zapomniałem w PIT uwzględnić jedno źródło przychodów. Czy mogę złożyć korektę zeznania – pyta pan Piotr z Kielc.
Tak. Warto jednak, mimo złożenia korekty, odpowiedzieć na wezwanie urzędu. Paweł Grzęda, radca prawny w SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy, zwraca uwagę, że kwestia uprawnienia do skorygowania deklaracji w toku trwającego postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej uregulowana jest w art. 81b par. 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Powołany przepis wprost wskazuje, że uprawnienie to ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej i w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą.
– Cytowany artykuł wskazuje wyczerpująco przesłanki zawieszenia uprawnienia do skorygowania deklaracji, przy czym nie wymienia wśród nich czynności sprawdzających – zauważa Paweł Grzęda.
Ekspert dodaje, że Ordynacja podatkowa w sposób jasny rozróżnia postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową i czynności sprawdzające. Pozytywnie o dopuszczalności i skuteczności korygowania deklaracji w toku czynności wyjaśniających wypowiada się również orzecznictwo, wskazując, że fakt prowadzenia czynności sprawdzających nie jest okolicznością zawieszającą uprawnienie do skorygowania deklaracji, a korekta taka jest skuteczna w świetle wymogów wskazanych w Ordynacji podatkowej (np. wyrok WSA w Łodzi z 13 kwietnia 2004 r., sygn. akt I SA/Łd 620/03).
Osobną kwestią o istotnym znaczeniu praktycznym – jak stwierdza Paweł Grzęda – jest to, czy do zaległości podatkowej wykazanej w tak złożonej korekcie zastosowanie znajdzie obniżona stawka odsetek za zwłokę. Według eksperta wydaje się, że pojemny zwrot „w wyniku czynności sprawdzających” wyłącza stosowanie obniżonej stawki odsetek również do deklaracji skorygowanych w toku czynności sprawdzających.
Ważne!
Organy podatkowe dokonują czynności sprawdzających mających na celu sprawdzenie terminowości: składania deklaracji i wpłacania podatków, stwierdzenie formalnej poprawności dokumentów, ustalenie stanu faktycznego do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami
Podstawa prawna
Art. 272 – 280 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).