Podatnik, który kwestionuje zgodność z prawem wyniku kontroli skarbowej, nie może złożyć skargi do sądu administracyjnego.

Podatnik, który zaskarży do sądu wynik kontroli przeprowadzonej przez organ kontroli skarbowej, nie powinien oczekiwać, że jego pismo zostanie uwzględnione. Podatnik może to zrobić, ale skarga zostanie odrzucona przez sąd.

Zaskarżeniu do sądu administracyjnego podlegają tylko takie akty i czynności, wobec których ustawa, a w szczególności prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), przewidziała taką możliwość.

Kontroli sądowej podlegają więc decyzje administracyjne, postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty, postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie.

W ocenie adwokata Andrzeja Ossowskiego z kancelarii A. Ossowski, analiza przepisów ustawy o kontroli skarbowej prowadzi do wniosku, że nie ma możliwości kwestionowania poszczególnych czynności kontroli skarbowej.

– Jedynie w przypadku zakończenia postępowania kontrolnego w drodze decyzji podatnik ma możliwość kwestionowania ustaleń organów kontroli skarbowej, a w tym także prawidłowość poszczególnych czynności składających się na tę kontrolę – dodaje Andrzej Ossowski.

Kwestia możliwości zaskarżenia do sądu czynności kontroli skarbowej została rozstrzygnięta przez Naczelny Sad Administracyjny.

W postanowieniu z 19 sierpnia 2011 r. (sygn. akt II FSK 1608/11, prawomocne) sądu potwierdził, że czynności kontroli skarbowej podejmowane w ramach uprawnień określonych w ustawie o kontroli skarbowej (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 8, poz. 65 z późn. zm.) nie podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

Również w postanowieniu z 23 września 2010 r. (sygn. akt II FSK 1482/10, prawomocne) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że nie jest możliwe skuteczne zaskarżenie innych aktów np. wyniku kontroli, a sama skarga podlegałaby odrzuceniu.

Wynik kontroli skarbowej wskazuje wyłącznie określone uchybienia oraz dokonuje ustaleń faktycznych, a tym samym nie dotyczy przyznania, stwierdzenia albo uznania uprawnienia bądź obowiązku wynikających z przepisów prawa