Przedsiębiorcy dokonują zapisów w księdze podatkowej na podstawie ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas fiskalnych.
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą. Używa kasy fiskalnej. Prowadzi też podatkową księgę przychodów i rozchodów.
– Jak ujmować w księdze podatkowej ewidencje z kasy fiskalnej – pyta pani Magdalena z Włocławka.
Paweł Małecki, doradca podatkowy, zwraca uwagę, że zgodnie z par 20 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, osoby, które ewidencjonują obrót przy zastosowaniu kas rejestrujących, dokonują zapisów w księdze na podstawie danych wynikających z raportów dobowych, skorygowanych o wartości dotyczące zwrotów towarów wynikające z odrębnych ewidencji.
– W praktyce nikt nie dokonuje tak często zapisów w księdze – zauważa Paweł Małecki.
Ekspert dodaje, że na podstawie ustępu drugiego tego paragrafu podatnicy mogą zamiast poprzedniego sposobu zapisu dokonywać zapisów w księdze na koniec każdego miesiąca na podstawie danych wynikających z miesięcznych zestawień raportów dobowych. W takiej sytuacji dokonuje się miesięcznego zestawienia sprzedaży z kasy rejestrującej i korygując to zestawienie o obroty niestanowiące przychodów w podatku dochodowym oraz otrzymane zwroty towarów, jednym wpisem rozlicza się przychody miesiąca.
– Jeśli oprócz obrotu bezrachunkowego rejestrowanego na kasie podatnik również wystawia faktury na rzecz przedsiębiorców oraz osób nieprowadzących działalności gospodarczej, to faktury wystawiane tym ostatnim odbiorcom bezwzględnie należy nabijać w kasie – podpowiada Paweł Małecki.
W przypadku faktur wystawianych podmiotom gospodarczym rejestracja nie jest obowiązkowa, ale często stosowana. W zależności od przyjętego sposobu ewidencji:
● przy rejestrowanym całym obrocie na kasie nadal podstawą do wpisu jest wydruk miesięczny z kasy,
● przy nierejestrowaniu faktur na rzecz podmiotów gospodarczych na kasie fiskalnej do księgi wpisujemy cały obrót z kasy oraz wynik obrotów netto z rejestru VAT dokumentującego faktury wystawiane podmiotom gospodarczym.
Podstawa prawna
Par. 20 rozporządzenia ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.).