1 Kto musi ewidencjonować sprzedaż za pomocą kas fiskalnych?
Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są zobowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Jednak od tej zasady są wyjątki. Obowiązek ten może być wyłączony ze względu na rodzaj prowadzonej działalności (zwolnienia przedmiotowe) lub ze względu na niskie obroty bądź dokonywanie – w odpowiednim procencie – działalności korzystającej ze zwolnienia z obowiązku ewidencji (zwolnienia obrotowe). Przypadki, gdy podatnik nie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy fiskalnej, uregulowane zostały w przepisach wykonawczych do ustawy o VAT, tj. w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy pomocy kas rejestrujących.
Zwolnienie obrotowe dotyczy podatników, których obroty z tytułu zrealizowanej sprzedaży na rzecz osób fizycznych w roku podatkowym nie przekroczyły 40 tys. zł. Natomiast rozpoczynający w danym roku działalność korzystają ze zwolnienia od obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kas do czasu przekroczenia obrotu w wysokości 20 tys. zł.
Zwalnia się też z obowiązku ewidencjowania podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług zwolnionych z obowiązku ewidencji (na podstawie załącznika do rozporządzenia), jeżeli w poprzednim roku udział tej sprzedaży w całkowitym obrocie był wyższy niż 70 proc.
Zwolnienie przedmiotowe obejmuje natomiast dostawę towarów i usług wymienionych w rozporządzeniu, np. usługi telekomunikacyjne, finansowe.
Należy także pamiętać o katalogu czynności, do których nie stosuje się żadnych zwolnień, np. sprzedaży gazu płynnego, przewozu osób.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie zasady obowiązują użytkowników kas fiskalnych.


W pełnej wersji artykułu:
- Jakie nowe grupy podatników są zobowiązane do zakupu kas?
- Z jakich odliczeń mogą skorzystać podatnicy?
- Jak rozliczą zakup kasy podatnicy zwolnieni podmiotowo lub przedmiotowo z VAT?
- Co robić, jeśli w trakcie użytkowania kasy nastąpi zmiana przepisów, np. zmiana wysokości stawek? Czy trzeba kupować nową kasę, czy wystarczy zmiana oprogramowania?
- Jakie są kary za brak kasy?
- Czego dotyczą ostatnie zmiany w kwestii prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych?
- Podział niezależnie od ustaleń planu miejscowego