Przedsiębiorca, któremu zepsuło się urządzenie fiskalne, musi przerwać działalność, gdyż nie można prowadzić sprzedaży poza ewidencją kasową.
Sytuację awarii kasy fiskalnej reguluje art. 111 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
Konrad Zawada z Izby Skarbowej w Krakowie przypomina, że jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnik jest zobowiązany ewidencjonować obroty i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej.
– Gdy ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej jest niemożliwe, podatnik nie może sprzedawać towarów i usług – stwierdza Konrad Zawada.
W przypadku stwierdzenia, że podatnik narusza obowiązek ewidencji za pomocą kasy, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30 proc. kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.
W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.
– Osobom fizycznym grozi zatem mandat karny do 2772 zł lub nieporównywalnie wyższa grzywna sądowa odpowiednia do wielkości uszczuplenia podatkowego (maksymalnie do 13 305 600 zł) – ostrzega Konrad Zawada.
Nasz rozmówca radzi, aby pamiętać, że procedura nadania numeru kasy rejestrującej przez naczelnika urzędu skarbowego zajmuje trochę czasu.
Warto zatem z wyprzedzeniem zaopatrzyć się w kasę rezerwową, gdyż ewentualny zakup i rejestracja nowej kasy lub naprawa starej może trochę potrwać. Dysponując kasą rezerwową, nie będziemy musieli wstrzymywać sprzedaży.