Decyzję podatkową, która ma oczywiste braki lub błędy, można zakwestionować. W takiej sytuacji wnosi się o jej uzupełnienie lub sprostowanie.

Ustal, czy decyzja podatkowa posiada wszystkie niezbędne elementy

Wniesienie odwołania od decyzji podatkowej to niejedyny sposób na zmianę jej treści. Jeżeli decyzja nie jest kompletna lub zawiera błędy, można wnosić o jej sprostowanie (uzupełnienie). W związku z tym podatnik powinien sprawdzić, czy decyzja ma wszystkie niezbędne elementy (wymienione w art. 210 Ordynacji podatkowej), w tym zwłaszcza rozstrzygnięcie oraz pouczenie o przysługującym trybie odwoławczym – jeżeli od decyzji służy odwołanie.
Decyzja, w stosunku do której może zostać wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać stosowne pouczenie. Informacje o prawie odwołania to niejedyne pouczenia. W przypadku np. decyzji wymiarowych, nakładających obowiązki, które mogą być egzekwowane, powinno być pouczenie o odpowiedzialności karnej m.in. za usunięcie składników majątku strony w celu udaremnienia egzekucji.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Czy można zmienić decyzję bez odwołania.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz TRZY pozostałe porady.