Jeśli organ podatkowy wyda decyzję w trybie nadzwyczajnym, to w obrocie prawnym będą dwie decyzje: ostateczna i zmieniająca.
WSA w Szczecinie (sygn. akt I SA/Sz 114/11 oraz 115/11) orzekł, że gdy organ podatkowy wyda decyzję w trybie nadzwyczajnym, innym niż wznowienie postępowania i stwierdzenie nieważności decyzji, to w obrocie prawnym będą funkcjonowały dwie decyzje: ostateczna oraz wydana w tym trybie nadzwyczajnym, zmieniająca wysokość zobowiązania podatkowego.
W omawianej sprawie chodziło o zmianę zobowiązania w podatku od nieruchomości.
Zdaniem Marcina Górniaka, doradcy podatkowego w firmie doradczej KPMG, wyrok jest korzystny dla podatników skarżących zmienione decyzje. Jak wyjaśnia ekspert, organ właściwy do rozpoznania środka zaskarżenia podatnika nie może uchylić się od jego rozpoznania z racji samego faktu, że w sprawie wydana została nowa decyzja zmieniająca.
– Stanowisko wyrażone w wyroku należy uznać za właściwe. W przypadku bowiem zajęcia odmiennego stanowiska można dojść do absurdalnych wniosków – uważa Marcin Górniak.
Przykładowo – jak wyjaśnia – trudno byłoby określić prawidłowy sposób wskazania przedmiotu zaskarżenia w trybie stwierdzenia nieważności decyzji w podatku od nieruchomości wydanej dla osoby fizycznej w marcu, zmienionej następnie w czerwcu, kiedy wniosek o stwierdzenie nieważności pierwotnej decyzji składany jest już po doręczeniu decyzji zmieniającej.
Gdyby przyjąć stanowisko odmienne od stanowiska sądu (że zmiana decyzji eliminuje ją z obrotu prawnego), to – jak tłumaczy Marcin Górniak – albo nie można byłoby pierwotnej decyzji zaskarżyć w ogóle, albo należałoby zaskarżyć decyzję zmieniającą, co może być absurdalne, jeżeli prawa nie naruszałaby właśnie ta decyzja zmieniająca, lecz decyzja pierwotna.
Ekspert radzi, aby przy formułowaniu środków zaskarżenia decyzji zmienionych w trybie art. 254 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.; tego przepisu dotyczył wyrok) zwracać uwagę na ostrożny sposób ich formułowania, ponieważ wskazany wyrok nie jest wiążący w innych sprawach, poza tę w której zapadł, i w dalszym ciągu można się spodziewać odmiennych stanowisk organów podatkowych.