Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczyna swoją działalność.

– Na jaki dzień otworzyć księgi rachunkowe spółki kapitałowej w organizacji – pyta pan Zdzisław z Warszawy.

Ustawę o rachunkowości stosuje się również w odniesieniu do spółek handlowych w organizacji. Anna Trembasiewicz, dyrektor zarządzająca Auxilium, oddział w Łodzi, wyjaśnia, że dotyczy to podmiotów, które zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z jej przepisami.

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości księgi handlowe otwiera się na dzień rozpoczęcia działalności, którym jest dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym, powodujące zmianę w aktywach lub pasywach.

– Zdarzeniem takim może być np. wniesienie aportu do spółki przez wspólników na pokrycie kapitału zakładowego, zakup wyposażenia dla firmy, wypłaty wynagrodzeń czy wydatki poniesione w celu rejestracji spółki – wyjaśnia Anna Trembasiewicz.

Wystąpienie chociażby jednej z podobnych sytuacji powoduje obowiązek otwarcia ksiąg rachunkowych w ciągu 15 dni od daty wystąpienia zdarzenia, jednak pod datą zdarzenia.

Podstawa prawna

Art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).