Banki nie mogą wykorzystać ksiąg rachunkowych w procesie przeciwko konsumentom.
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 15 marca 2011 r., sygn. akt P 7/09 (obowiązuje od 5 kwietnia 2011 r.) orzekł, że nie jest zgodny z konstytucją art. 95 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 131, poz. 1075). Dotyczy to jednak części przepisu, w jakiej nadaje moc prawną dokumentu urzędowego księgom rachunkowym i wyciągom z ksiąg rachunkowych banku w odniesieniu do praw i obowiązków wynikających z czynności bankowych w postępowaniu cywilnym prowadzonym wobec konsumenta. Wyrok trybunału oznacza, że dokumenty bankowe (księgi rachunkowe i wyciągi z nich) tracą walor dokumentów urzędowych w stosunkach z konsumentami. W ewentualnym procesie przeciwko konsumentom bank nie będzie mógł się powoływać na specjalną moc dowodową takich ksiąg.
–To nie konsument będzie musiał udowodnić nieprawdziwość treści dokumentu, a na normalnych zasadach taki ciężar dowodu będzie spoczywał na banku – twierdzi Paweł Lewandowski, partner w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.