Osoba fizyczna zamierza wstąpić do spółki komandytowej.

– Czy komandytariusz ponosi odpowiedzialność za księgi – pyta pan Piotr z Gorzowa.

Zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych, ponosi kierownik jednostki.

– W przypadku spółki komandytowej rolę kierownika jednostki pełnią komplementariusze prowadzący sprawy spółki. W związku z tym komandytariusz nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie – mówi Szymon Cendal, ekspert z TPA Horwath.

Prawo bilansowe pozwala na przeniesienie określonych obowiązków w zakresie rachunkowości na inną osobę za jej zgodą (np. na głównego księgowego jednostki). Jednak, jak wskazuje ekspert, nawet w takim przypadku (poza przekazaniem przeprowadzenia inwentaryzacji w formie spisu z natury) przeniesienie to nie zwalnia komplementariuszy od odpowiedzialności.

Nieco inne zasady dotyczą sprawozdań finansowych, które podpisuje zarówno osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, jak i kierownik jednostki, tj. w przypadku tej spółki wszyscy komplementariusze.

Z kolei zatwierdzenia sprawozdania finansowego dokonują wspólnicy spółki komandytowej. Zatem dopiero na tym etapie niezbędne jest zaangażowanie komandytariusza. Nie oznacza to jednak rozszerzenia jego odpowiedzialności.

Należy przypomnieć, że zgodnie z kodeksem spółek handlowych w przypadku zamieszczenia nazwiska lub firmy (nazwy) komandytariusza w firmie spółki wspólnik ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz.

Ta zasada – zauważa Szymon Cendal – nie stoi w sprzeczności z przepisami ustawy o rachunkowości. W kodeksie spółek handlowych wskazano bowiem wyłącznie na odpowiedzialność wobec osób trzecich, m.in. z tytułu zaciąganych zobowiązań, a nie na wewnętrzne wymogi prowadzenia ksiąg określone przez przepisy rachunkowe.

Ważne!

Spółką komandytową jest spółka osobowa, w której za zobowiązania odpowiada co najmniej jeden wspólnik bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona

anna.rymaszewska@infor.pl

Podstawa prawna

Art. 4 ust. 5 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).

Art. 104 par. 4 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).