Odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup gruntu pod budowę zalicza się do kosztów finansowych.
Spółka, która buduje mieszkania na sprzedaż, kupiła grunt pod budowę. Zakup gruntu w części sfinansowany został kredytem.
– Według jakiej wartości zaewidencjonować grunt – pyta pan Kazimierz z Poznania.
W przypadku spółek deweloperskich grunty nabyte na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, czyli przeznaczone do sprzedaży wraz z wybudowanymi na gruncie budynkami lub lokalami, powinny zostać ujęte w księgach rachunkowych jako towary.
Marzena Rączkiewicz, ekspert z Rödl & Partner, wyjaśnia, że trzeba je ująć w pozycji „Zapasy” (w analityce: grunt pod budowę lokali na sprzedaż).
Grunty stanowią składnik zapasów (towar) aż do momentu ich odsprzedaży w odpowiedniej proporcji na rzecz poszczególnych odbiorców budynków lub lokali.
– Wartość nabytego gruntu ujmuje się w księgach rachunkowych według cen nabycia – twierdzi nasza rozmówczyni.
Cena nabycia to cena zakupu składnika aktywów obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług, powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu. Marzena Rączkiewicz podkreśla, że cena zakupu gruntu wynika zazwyczaj z aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości na nabywcę, powiększona o koszty bezpośrednio związane z ich zakupem, jak np. opłaty notarialne, koszty obsługi prawnej.
Jak twierdzi ekspert, przyjmuje się, że w przypadku zakupu gruntu finansowanego kredytem odsetki od kredytu zaciągniętego na jego zakup zalicza się do kosztów finansowych. W przypadkach uzasadnionych niezbędnym, długotrwałym przygotowaniem towaru do sprzedaży, cenę nabycia mogą powiększać koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania zapasu towarów. Jednak w sprawie odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup gruntu, nabytego pod budowę mieszkań, istnieją także odmienne stanowiska.
Podstawa prawna
Art. 28 ust. 4 oraz art. 34 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).