Podatnicy zawarli w czerwcu 2005 r. umowę kredytową na zakup lokalu i na ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy. W kwietniu 2007 r. zawarli w formie aktu notarialnego umowę o ustanowieniu odrębnej własności i sprzedaży lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości. W umowie przedwstępnej deweloper ustalił również wartość gruntu. Organ podatkowy nie uznał odliczonej kwoty odsetek w części dotyczącej gruntu.
Organ I instancji wskazując na treść art. 26b ust. 3 pkt 6 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), wyjaśnił, że odliczeniu od dochodu nie podlegają odsetki od kredytów wykorzystanych na nabycie gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu w związku z inwestycją.
W przypadku wykorzystania kredytu na cele mieszkaniowe oraz na nabycie gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu odliczeniu nie podlegają odsetki od części kredytu ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostają wydatki na nabycie gruntu w łącznych wydatkach związanych z daną inwestycją. W odwołaniu od decyzji organu I instancji podatnicy, wskazali, że bank udzielił im kredytu wyłącznie na zakup lokalu mieszkalnego.