Organ podatkowy może żądać okazania dokumentów potwierdzających prawo do odliczenia w zeznaniu ulgi prorodzinnej.
Podatnik, który odliczył od podatku za 2010 rok ulgę prorodzinną, nie musiał dołączać do zeznania rocznego dokumentów potwierdzających prawo do ulgi. Jednak może zostać wezwany przez urząd skarbowy do ich okazania.
– Działania urzędu odbywają się najczęściej w ramach tzw. czynności sprawdzających, weryfikujących wstępnie prawidłowość skorzystania z ulgi na podstawie dokumentów – mówi Grzegorz Bącik, starszy asystent w MDDP Doradztwo Podatkowe.
Ekspert wyjaśnia, że dowody, których przedstawienia może domagać się urząd skarbowy, to m.in.: akt urodzenia dziecka – w celu ustalenia wieku dziecka – oraz to czy osoby korzystające z ulgi są biologicznymi rodzicami. W innym przypadku należy przedstawić dodatkowo zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka lub odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą.
– W przypadku dzieci pełnoletnich dodatkowo konieczne mogą być zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub zaświadczenie potwierdzające fakt pobierania świadczenia związanego z niepełnosprawnością – wymienia ekspert.
Bartosz Matusik, doradca podatkowy w DLA Piper Wiater, dodaje, że przydatne będą też dokumenty, które potwierdzają, że dziecko pełnoletnie nie osiągnęło dochodów powyżej 3089 zł, np. oświadczenie dziecka, kopia jego zeznania (jeśli zostało złożone). Nasz rozmówca zwraca uwagę, że podatnik, który w związku z rozliczeniem ulgi na dziecko otrzymał wezwanie z urzędu skarbowego ma obowiązek stawić się na to wezwanie.
– Nieusprawiedliwione niestawienie się lub nieuzasadniona odmowa złożenia wyjaśnień są zagrożone karą porządkową – podkreśla Bartosz Matusik.
Ekspert radzi, aby skorzystać z możliwości telefonicznego ustalenia celu oraz terminu stawienia się w urzędzie na wezwanie.
– Może okazać się, że wystarczające będzie przesłanie wymaganych informacji (oświadczenie) i dokumentów pocztą lub faksem – stwierdza Bartosz Matusik.
Pozwoli to na sprawne i szybkie załatwienie sprawy.