Podatnik niemieszkający z dzieckiem, ale posiadający władzę rodzicielską, a zatem uprawniony do ulgi prorodzinnej odliczył w PIT za 2010 rok jej pełną kwotę. Matka dziecka z ulgi nie korzystała, bo nie osiągnęła dochodu. Twierdzi jednak, że ponieważ nie wyraziła zgody na odliczenie przez ojca dziecka, nie miał on prawa pomniejszyć swojego podatku o całą kwotę ulgi. W konsekwencji podatnika skontrolował urząd skarbowy.

Z podobnymi problemami boryka się wielu rodziców, którzy nie wiedzą, jak rozliczać ulgę prorodzinną, w sytuacji gdy nie mieszkają ze sobą (został orzeczony rozwód lub separacja bądź też nigdy nie łączył ich związek małżeński), lecz obojgu przysługuje władza rodzicielska względem dziecka.

Uprawnienie do ulgi

Żadne przepisy, ani podatkowe, ani tym bardziej prawa rodzinnego nie uzależniają prawa do ulgi prorodzinnej od uzyskania zgody drugiego rodzica. Zatem jak podkreśla Joanna Szydlik, adwokat z zespołu kancelarii adwokackich RS Adwokaci, zarzut podnoszony przez jednego z rodziców, że nie wyraził on zgody na skorzystanie z całej lub części ulgi przez drugiego rodzica, nie stanowi automatycznie i samodzielnie o braku podstaw do dokonania takiego odliczenia.

W sytuacji bowiem, w której zarówno ojciec, jak i matka dysponują prawem do wykonywania władzy rodzicielskiej w stosunku do dziecka, oboje są uprawnieni do korzystania z ulgi i nie ma co do tego wątpliwości. Problem powstaje, gdy trzeba się nią podzielić.

Zasady tego podziału reguluje art. 27f ust. 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Odliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym PIT, podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci.

Marcin Retka, ekspert podatkowy w KPMG, przypomina, że odliczenie ulgi na dziecko dotyczy łącznie obojga rodziców.

– Kwotę tę rodzice mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej – mówi Marcin Retka.

Chodzi o to, aby kwota odliczeń dokonanych w sumie przez oboje rodziców (także rodziców zastępczych lub opiekunów prawnych) nie przekroczyła rocznego limitu ulgi prorodzinnej, tj. 1112,04 zł na każde dziecko. Czyli tak naprawdę, żeby nie narazić fiskusa na straty.