Podatnicy, którym dziecko urodzi się w październiku, listopadzie lub grudniu muszą pamiętać, że w rocznym zeznaniu odliczą ulgę prorodzinną odpowiednio za trzy, dwa lub jeden miesiąc. Ta sama zasada ma zastosowanie do podatników, którzy dziecko przysposobią (adoptują).
– Zmniejszanie się kwoty ulgi wynika z tego, że preferencja należy się podatnikom za każdy miesiąc, w którym spełnione były warunki do odliczenia – tłumaczy Marcin Sikora, doradca podatkowy w Kancelarii Prawno-Podatkowej Sikora i Wspólnicy.
W przypadku dzieci małoletnich warunkiem tym jest m.in. wykonywanie władzy rodzicielskiej. Władzę tę rodzice nabywają wraz z narodzinami dziecka. Oznacza to, że miesiąc narodzin dziecka jest pierwszym, od którego można naliczać kwotę ulgi.
– Miesięczna kwota ulgi odliczana w zeznaniach za 2011 rok będzie wynosić 92,67 zł – mówi Marcin Sikora.
W konsekwencji rodzice mogą odliczyć: na dziecko urodzone w październiku – 278,01 zł; w listopadzie – 185,34 zł; a w grudniu – 92,67 zł. Warto pamiętać, że organy podatkowe mogą zażądać od podatnika dokumentów potwierdzających prawo do odliczenia. Takim dokumentem będzie odpis aktu urodzenia dziecka.
Dla rodziców korzystających z preferencji istotne jest to, że bez względu na to, czy dziecko urodziło się pierwszego, czy też ostatniego dnia danego miesiąca, ulga prorodzinna przysługuje im za cały miesiąc, tj. w pełnej kwocie. Nie stosuje się w tym wypadku art. 27f ust. 3 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), który w drodze wyjątku nakazuje naliczać kwotę ulgi w danym miesiącu za poszczególne dni. Przepis ten ma zastosowanie wyłącznie, gdy w jednym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka ma miejsce zarówno sprawowanie władzy rodzicielskiej przez rodzica, jak i pełnienie funkcji przez opiekuna prawnego lub sprawowanie opieki przez rodzinę zastępczą.
278,01 zł mogą odliczyć rodzice z tytułu ulgi prorodzinnej na dzieci urodzone w październiku