Czy wydatki na zabieg leczniczo-rehabilitacyjny podlegają odliczeniu od dochodu?

Według KIP zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Za wydatki rehabilitacyjne uważa się wydatki poniesione za odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.

Odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej podlegają wydatki poniesione na zabieg rehabilitacyjny. Odliczenie wydatków poniesionych na zabieg leczniczo-rehabilitacyjny nie mieści się w zakresie ulgi. Pojęcie zabiegu rehabilitacyjnego nie jest tożsame z pojęciem zabiegu leczniczo-rehabilitacyjnego.

Podstawa prawna

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).