Pracownicy skarbówki nie pozwalają podatnikom korzystać z ulgi rehabilitacyjnej, jeśli orzeczenie o niepełnosprawności wydała komisja MSWiA. Argumentem za odebraniem ulgi ma być wewnętrzna instrukcja opracowana przez Ministerstwo Finansów. Tymczasem resort finansów zaprzecza, że taką instrukcję wydał.
– MF opracowało jedynie broszury informacyjne dla podatników PIT. Jedna z nich dotyczy ulgi rehabilitacyjnej – tłumaczy się w piśmie do naszego czytelnika resort.
To nie koniec rewelacji. Według MF ustawa o PIT nie zawiera wyłączenia, które uniemożliwiałoby skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej osobom z orzeczeniem MSWiA. Resort najwidoczniej dokonał analizy tylko ustawy podatkowej, zapominając o innych przepisach, które pozbawiają podatników takiego odliczenia. Ograniczenie to znajduje się m.in. w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Odpowiedź bez mocy

Ani broszury informacyjne, ani odpowiedzi ministerstwa, ani nawet interpretacje podatkowe nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego, z którego wynikają przywileje podatników. Przypomina o tym Jakub Rychlik, doradca podatkowy, który wyjaśnia, że w przypadku ulgi rehabilitacyjnej źródłem tym jest wyłącznie ustawa o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).
Również Dorota Dąbrowska, doradca podatkowy w KNDP, podkreśla, że odpowiedź MF nie daje naszemu czytelnikowi prawa do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej.
MF wyjaśniło, że nie wydało żadnej wewnętrznej instrukcji dotyczącej warunków przyznawania ulgi, gdyż warunki takie muszą być ustalone w ustawie. Resort ma rację – ocenia Dorota Dąbrowska.
Nasza rozmówczyni dodaje, że nawet gdyby została wydana instrukcja, to nie miałaby ona charakteru wiążącego dla podatników.Ograniczony krąg

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać osoby niepełnosprawne lub takie, które mają na utrzymaniu niepełnosprawnych członków rodziny (pod warunkiem że osoba będąca na utrzymaniu zarabia nie więcej niż 9120 zł rocznie). Jakub Rychlik dodaje, że podatnicy, którzy chcą pomniejszyć swój dochód o wydatki rehabilitacyjne, muszą mieć orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w odrębnych przepisach.
– MF słusznie zauważa, że z ustawy o PIT nie wynika bezpośrednio brak możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przez osobę, która ma orzeczenie wydane przez komisję MSWiA – podkreśla Dorota Dąbrowska.
Od razu jednak zastrzega, że takie wyłączenie jest w odrębnych przepisach, na których podstawie orzekany jest stopień niepełnosprawności danej osoby. Z odpowiedzi MF wynika, że odrębne przepisy definiują wyłącznie stopień niepełnosprawności.
– Warunkiem wykorzystania ulgi w PIT jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby na podstawie obowiązującej procedury, a nie orzeczenie jakiegokolwiek podmiotu o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w odrębnych przepisach – stwierdza Dorota Dąbrowska.

Ważne orzeczenie

Orzeczenie komisji MSWiA nie stanowi podstawy do korzystania z ulg podatkowych. Tomasz Rysiak, ekspert z kancelarii prawniczej Magnusson, wyjaśnia, że takie wnioski płyną z art. 3 ust 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z tym przepisem orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności pozwala przyznać ulgi i uprawnienia na podstawie odrębnych przepisów. Te regulacje dają organom podatkowym możliwość uznania, że jedynie orzeczenia o niepełnosprawności wydane zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych umożliwia skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej.
– Orzeczenia w trybie tej ustawy wydają jedynie powiatowe i wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności oraz lekarze orzecznicy ZUS – tłumaczy Tomasz Rysiak.
W konsekwencji organy podatkowe nie potrzebują dodatkowej instrukcji do uznania, że orzeczenie wydane przez MSWiA o niepełnosprawności nie upoważnia do ulgi rehabilitacyjnej. Dobrze by jednak było, aby resort finansów, odpowiadając na pytania podatników – nawet gdy nie ma ona formy chroniącej podatnika interpretacji podatkowej – podawało informacje kompletne. Wtedy mogłoby w pełni realizować swoją rolę edukacyjną.
Niezdolni do służby bez dofinansowania pensji
Osoby, które posiadają orzeczenia wydawane przez komisje lekarskie MSWiA po 31 grudnia 1997 r., nie mogą się ubiegać na tej podstawie np. o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych lub likwidacji barier architektonicznych. Z kolei pracodawcy nie otrzymają dofinansowania ich pensji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.