Interweniowaliśmy w Ministerstwie Finansów w sprawie naszego czytelnika. Resort finansów pozwala skorzystać mu z ulgi rehabilitacyjnej, podczas gdy Urząd Skarbowy w Giżycku odmówił tego prawa.

Podatnik razem z żoną są osobami niepełnosprawnymi. Posiadają orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Dochody roczne męża wynoszą ponad 24 tys. zł. Żony niecałe 8 tys. zł.

– Chciałem od dochodu odliczyć wydatki rehabilitacyjne na siebie i żonę, jako jej opiekun. Według Urzędu Skarbowego w Giżycku nie mam do tego prawa, bo ja mam swoje dochody, a żona swoje, od który może odliczyć wydatki – opowiada pan Stanisław Zabłocki.

Urzędnik z Giżycka stwierdził, że nasz czytelnik chce podwójnie skorzystać z ulgi (za siebie i za żonę). Według urzędnika tylko podatnik, który opiekuje się osobą sparaliżowaną, która nie potrafi wykonywać podstawowych czynności wokół siebie, może skorzystać z ulgi w PIT jako mający na utrzymaniu niepełnosprawnego członka rodziny.

Trzeba przyznać, że urzędnik z Giżycka wykazał się bujną fantazją. Żaden przepis ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) dotyczący ulgi rehabilitacyjnej nie uzależnia odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na niepełnosprawnego będącego na utrzymaniu od stopnia jego choroby. A tym bardziej od tego, czy jest sparaliżowany czy nie. Jedynym ograniczeniem jest wysokość dochodu. Opiekun skorzysta z ulgi, gdy dochody osoby niepełnosprawnej będącej na utrzymaniu nie przekraczają w roku 9120 zł.

Zatem nasz czytelnik jak najbardziej ma prawo skorzystać z ulgi za siebie i żonę. Potwierdził nam to resort finansów. Z jego odpowiedzi na nasze pytanie wynika, że nie ma przeszkód, aby małżonek będący osobą niepełnosprawną odliczał od dochodu wydatki poniesione na swoją rzecz, jak i na rzecz współmałżonka będącego osobą niepełnosprawną, o ile współmałżonek ten pozostaje na jego utrzymaniu.

Warunki ustawowe

Podatnik będący osobą fizyczną może odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną. Zoja Choromańska, konsultant w TPA Horwath, potwierdza, że z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać również podatnicy, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne, jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych są na odpowiednio niskim poziomie.

– Katalog osób niepełnosprawnych pozostających na utrzymaniu podatnika, wobec których przysługuje ulga rehabilitacyjna, obejmuje m.in. współmałżonka podatnika – zauważa Małgorzata Pastuszek, asystent podatkowy w Taxplan.

Jednocześnie dodaje, że ustawa nie wymienia innych szczególnych warunków w tym zakresie, o ile poniesione wydatki zostały wymienione w katalogu wydatków rehabilitacyjnych, osoba posiada odpowiednie zaświadczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności oraz w konkretnych przypadkach posiada dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku. Ponadto wydatki nie powinny być sfinansowane bądź dofinansowane ze środków funduszy, np. z PFRON czy NFZ.

Zoja Choromańska zaznacza, że możliwość odliczenia niektórych wydatków rehabilitacyjnych jest uzależniona od posiadania określonej grupy inwalidztwa (np. I lub II). Do I grupy inwalidztwa są zaliczane osoby, w stosunku do których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo znaczny stopień niepełnosprawności. Natomiast do II grupy inwalidztwa są zaliczane osoby, w stosunku do których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy albo umiarkowany stopień niepełnosprawności.