Wynagrodzenie syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy oraz kuratora będzie podwyższane o kwotę VAT. Zmiana wynika z nowelizacji ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, którą uchwalił Sejm.

Jak wyjaśnia Przemysław Dybała, doradca podatkowy w Mazars Audyt, biuro w Krakowie, wynagrodzenie przyznawane m.in. kuratorowi czy syndykowi będzie można podwyższyć mogło zostać podwyższone o VAT w tych przypadkach, w których osoby te są zobowiązane do rozliczenia tego podatku. Ekspert zwraca uwagę, że kurator i syndyk, pomimo pojawiających się w przeszłości wątpliwości, co do zasady spełniają definicję podatnika VAT. Równocześnie zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 21 lutego 2008 r. (sygn. akt III CZP 141/07) wysokość wynagrodzenia syndyka jest określana bez uwzględniania VAT.

– Ponieważ obowiązujące przepisy nie dają sądom podstawy prawnej do podwyższenia wynagrodzenia tych podmiotów o VAT, kwota tego wynagrodzenia jest traktowana jako kwota brutto – mówi Przemysław Dybała.

Oznacza to, że kuratorzy i syndycy zmuszeni są do wyliczenia VAT metodą „w stu”, a więc wyodrębnienia jej w ramach otrzymanego wynagrodzenia.

– Skutkuje to obciążeniem tych podmiotów kosztami VAT – wyjaśnia ekspert. Zmiany w przepisach powinny rozwiązać opisane problemy.

Przemysław Dybała podkreśla, że nowe regulacje mają być stosowane do zaliczek i wynagrodzeń przyznanych po dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej.

– Jeżeli ogłoszono upadłość przed dniem wejścia w życie ustawy, część wynagrodzenia wypłacona do tego momentu w formie zaliczek nie będzie podwyższana o podatek od towarów i usług – tłumaczy ekspert.

Ustawę rozpatrzy teraz Senat.

23 proc. wynosi podatek od towarów i usług, który m.in. przy wynagrodzeniach będą musieli uwzględnić syndycy